Zapisy

 OBWÓD SZKOŁY zasady naboru  terminy  wnioski o przyjęcie (spoza obwodu)  zgloszenie do szkoły(z obwodu)

Do obwodu szkoły PSP nr 11 należą ulice miasta Opola:
 •     Astrów
 •     Beskidzka
 •     Bzów
 •     Chabrów
 •     Huculska
 •     Irysów
 •     Jana Stanisława Jankowskiego
 •     Jaśminów
 •     Karpacka
 •     Konwalii
 •     Janusza Kusocińskiego
 •     Luboszycka (numery parzyste i nieparzyste od nr.10 do 23)
 •     Maków
 •     Narcyzów
 •     Niezapominajek
 •     Oleska (numery nieparzyste i parzyste od nr.47 do nr. 120)
 •     Leopolda Okulickiego
 •     Pl. Oleandrów
 •     Pl. Róż
 •     Podhalańska
 •     Mikołaja Rataja
 •     Stokrotek
 •     Tatrzańska
 •     Tulipanów
 •     Wodociągowa
 •     Zakopiańska


Obwód szkoły

 ZASADY NABORU DO KLASY I

 Zasady przyjmowania uczniów do publicznych szkoł podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia i nie biorą udziału w postepowaniu rekrutacyjnym (zgłoszenie na druku wg wzoru szkoły). Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca (składają wniosek rekrutacyjny na druku wg wzoru szkoły). 

Rady Miasta Opola ustaliła kryteria dla dzieci spoza obwodu szkoły (kryteria określa - UCHWAŁA NR XXXIX/776/2017 RADY MIASTA OPOLA pdf), a Prezydent Miasta określił terminy i harmonogram czynności rekrutacyjnych - ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.60.2018 PREZYDENTA MIASTA  OPOLA pdf, ZAŁĄCZNIK NR 1 terminy pdf, ZAŁĄCZNIK NR 2 postepowanie uzupełniające pdf). Na stronie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola można zapoznać się z warunkami rekrutacji do szkół i placówek prowadzonych przez miasto Opole i aktami prawnymi: OSWIATA.OPOLE.PL

Punkty podane niżej dotyczą m.in. zasad podziału klas pierwszych na oddziały.

 • Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. Sekretarz szkoły odpowiada za prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • SZEŚCIOLATKI PRZYJMOWANI SĄ NA ZASADACH SIEDMIOLATKÓW NA WNIOSEK RODZICÓW JEŚLI KORZYSTAŁY Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO LUB POSIADAJĄ OPINIĘ O MOŻLIWOŚCI ROZPOCZĘCIA NAUKI WYDANĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ.
 • Podziału dzieci dokonuje się według listy ze zgłoszonymi do szkoły dziećmi z obwodu szkoły i pozaobwodowymi przyjetymi do szkoły. 
 • Nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły do komisja rekrutacyjnej uczestniczą również w przydziale do danych oddziałów uczniów przyjętych do szkoły.
 • W celu uniknięcia problemu segregacji mogą być uwzględniane prośby rodziców dotyczące wspólnego uczęszczania dzieci do klasy (tylko 2-3 dzieci) oraz inne w miarę możliwości.
 • Do każdego oddziału klasowego przydziela się zbliżone ilości dziewczynek i chłopców, a liczebność klas powinna być podobna (przede wszystkim rozpoczyna się podział wg roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych dzieci - w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady).
 • Dzieci, które były odroczone w realizacji obowiązku szkolnego oraz wymagające specjalnej troski będą przydzielane do oddziałów klas w równej ilości i w pierwszej kolejności.
 • W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, w miesiącu wrześniu rozpoczyna się uroczyste pasowanie dzieci na uczniów. Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów odbywać sie będzie w miesiącu listopadzie w Dniu Patrona Szkoły.
 • Listy poszczególnych oddziałów klasowych zostaną wywieszone w godzinach popołudniowych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w miesiącu wrześniu po uroczystości związanej z pasowaniem dzieci na uczniów szkoły.
 • Utworzona komisja rekrutacyjna rozstrzyga wszelkie spory z naborem.
 • Dyrektorowi szkoły podejmuje ostateczną decyzję w zakresie przydziału do konkretnych oddziałów klasowych.
 • Szkoła ma prawo ze wzgledów organizacyjnych wprowadzić zmiany we wcześniej ustalonych listach.

TERMINY:

26-27 marca 2018 DNI OTWARTE JEDENASTKI

27 marca (wtorek) godziny popołudniowe  - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z DYREKCJĄ SZKOŁY

Szczegółowe informacje będą widniały na plakatach w przedszkolach oraz szkole.

ZAPISY (PODANIA DO SEKRETARIATU SZKOŁY):

Do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00: zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (wraz z właściwymi dokumentami; rozpoczęcie przyjmowania dokumentów od 1 lutego 2018r.);

Do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00: złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły (wraz z właściwymi dokumentami; rozpoczęcie przyjmowania dokumentów od 26 marca 2018r.);

15 maja 2018 r. do godz. 15.00wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;

Od 15 maja do 21 maja 2018 r. do godz. 15.00: rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane;

23 maja 2018 r. do godz. 15.00: wywieszenie list dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

ZASADY I HARMONOGRAM NABORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH OKREŚLA ZARZĄDZENIE Nr OR-0050.60.2018 PREZYDENTA MIASTA  OPOLA ZAŁĄCZNIK NR 2

PSP 11 Opole - Stań się jednym z nas!

Obwód szkoły

        Zasady naboru do klasy I

 

prezydent

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 221

Wczoraj 296

Tydzień 1162

Miesiąc 3216

Wszystkich 267471

W tej chwili stronę odwiedza 21 gości.