Zebrania i konsultacje

1.

 Zebrania z rodzicami  od godz. 17.00

12 września 2017r.

5 grudnia 2017r.

30 stycznia 2018r.

15 maja 2018r.

2.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami
od 16.30 do 18.30

10 października 2017r.

7 listopada 2017r.

6 marca 2018r.

10 kwietnia 2018r.

 

Zebrania dla rodziców mogą być zwołane z inicjatywy wychowawcy, Dyrektora, przewodniczącego rady klasowej bądź 1/3 ogółu rodziców danej klasy. Informacje o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem.

Rodzice zobowiązani są do:

1)     powiadomienia Szkoły o przyczynach nieobecności ucznia, trwającej powyżej 3 dni,

2)   usprawiedliwienia nieobecności dziecka poprzez „Zeszyt kontaktów” bezpośrednio po powrocie dziecka do Szkoły (do 3 dni). W wypadku nieobecności wychowawcy klasy usprawiedliwienie przekazuje się do sekretariatu Szkoły,

3)  uzyskania zgody Dyrektora Szkoły na nieobecność dziecka trwającą powyżej 7 dni, a wynikającą z innych przyczyn niż choroba, a do 7 dni zgody wychowawcy klasy,

4)    określenia przyczyn nieuczestnitwa dziecka w organizowanych przez Szkołę wyjściach poza jej teren (także wycieczkach). Wychowawca klasy decyduje i ustala plan pracy dziecka w tym dniu (dniach),

5)    niezwłocznego odebrania chorego dziecka ze Szkoły,

6)    ponoszenia kosztów dewastacji mienia szkolnego przez ucznia także dewastacji dokonanych podczas wycieczek szkolnych.

 

W celu wspierania procesu wychowawczego w szkole działa komisja wychowawcza.

1. Komisja wychowawcza składa się z:

  • Dyrektora szkoły lub Wicedyrektora (przewodniczący  komisji),
  • pedagoga szkolnego,
  • wychowawcy danej klasy,
  • powołanych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli.

2. W komisji wychowawczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły z instytucji wspomagających proces wychowawczy szkoły. Na  komisję zaprasza się rodziców i uczniów, których sprawa jest poruszana.

3. Komisję wychowawczą zwołuje jej przewodniczący na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela Szkoły w celu rozwiązania problemu wychowawczego.

4. Komisja może wnioskować do Dyrektora Szkoły o zastosowanie odpowiednich środków wychowawczych.

 

kosmiczne zajecia

Dzisiaj 0

Wczoraj 273

Tydzień 273

Miesiąc 3896

Wszystkich 207811

W tej chwili stronę odwiedza 34 gości.