EWALUACJA PROGRAMU PO WER 'SZKOŁA DLA WSZYSTKICH I DLA KAŻDEGO

EWALUACJA PROJEKTU PO WER: „Szkoła dla wszystkich i dla każdego”

01.09.2018-31.05.2021

 

Dnia 31 maja zakończyliśmy projekt europejski „Szkoła dla wszystkich i dla każdego”, podczas którego współpracowaliśmy z ze szkołami z Anglii, Szwecji oraz Włoch, a także z instytutami organizującymi kursy językowo-metodyczne z Londynu, Dublina i Borgarners, z Islandii. W trakcie projektu ośmiu naszych  nauczycieli poznało innowacyjne techniki oraz metody wykorzystywane w zróżnicowanej edukacji podczas mobilności typu job shadowing. Jedenastu doskonaliło kompetencje językowe, społeczne oraz organizacyjne na kursach 'Creative Methodology for Teachers of English as a foreign language w  Londynie, 'Activate your English' oraz ' English for Teachers' w Dublinie i 'Course 54: Diverse Society. Diverse Classroom' w Borgarnes w Islandii.

Dzięki udziałom w powyższych mobilnościach, wszyscy ci nauczyciele stwierdzili, iż poszerzyli swoje kompetencje językowe, społeczne oraz organizacyjne, a także kompetencje w zakresie metodyki nauczania języków obcych. Wypracowali również nowe narzędzia, które umożliwiają lepszą integrację w zespołach klasowych uczniów o różnych potrzebach  i możliwościach oraz przyczyniają się  do wzrostu motywacji i kreatywności ucznia, jego odpowiedzialności za swój proces uczenia się oraz za kolejne etapy życia – aktywnego obywatelstwa.

Wraz z kompetencjami językowymi i społecznymi, nasi pedagodzy poszerzyli swoje umiejętności w zakresie TIK, co umożliwiło wskazanie uczniom jak można twórczo, selektywnie i świadomie wykorzystać treści płynące z nowoczesnych urządzeń cyfrowych (szczególnie w okresie nauczania zdalnej).

Jesteśmy pewni, że projekt przyczynił się do większego zaangażowania naszej kadry w europejskie programy mobilnościowe, ponieważ obok nabytych kompetencji uczestnicy mobilności nawiązali znajomości oraz zacieśnili kontakty ze szkołami z zagranicy, co w przyszłości umożliwi dalsze działania na rzecz współpracy międzynarodowej oraz podniesienia jakości pracy we wszystkich współpracujących szkołach, jak również spowoduje, że szkoły te nabędą europejskiego charakteru.

Poniżej opinie nauczycieli biorących udział w kursach oraz mobilnościach typu Job shadowing- obserwacja pracy w danej placówce edukacyjnej:

Pani Gosia: kurs językowy –Dublin

Udział w projekcie Power był dla mnie świetną okazją do zastosowania i sprawdzenia moich kompetencji językowych w praktyce, a także możliwością wzbogacenia moich umiejętności leksykalnych i zanurzenie się” w języku i umiejętność konwersacji z innymi w bardzo różnych sytuacjach życia codziennego. Dzięki tej mobilności mogłam poznać bliżej elementy historii, zwyczajów, tradycji i geografii Dublina – poprzez udział w wykładach , wycieczkach, wizycie w Muzeum czy możliwości spróbowania tutejszej kuchni. Wyjazd ten dał mi możliwość nawiązania kontaktów ,wymiany poglądów , doświadczeń edukacyjnych z nauczycielami z różnych Państw UE. Swoimi doświadczeniami podzieliłam się przygotowując materiały na temat miejsc odwiedzonych przeze mnie w Dublinie i zdjęcia na gazetkę szkolną .

Wyjazd ten był dla mnie bardzo cenną i inspirującą lekcją , możliwością sprawdzenia swoich umiejętności a przede wszystkim możliwością poznania fantastycznych ciekawych nauczycieli z różnych państw UE .

Pan Paweł: JOB SHADOWING- WŁOCHY

Obserwacja metod nauczania stosowanych we włoskich szkołach podstawowych sprawiła, że wzbogaciłem swój warsztat pracy o nowe metody oraz pomoce dydaktyczne. Na lekcjach matematyki zacząłem organizować pracę w małych grupach przy połączonych stolikach, gdzie uczniowie mogą wspólnie szukać rozwiązań danych problemów czy zagadnień matematycznych. Bardzo ciekawa okazała się tamtejsza metoda prowadzenia notatek (wiadomości teoretyczne pisane w poziomie zeszytu, natomiast rozwiązania zadań - w pionie, dzięki czemu notatki mogły stać się czytelniejsze dla uczniów. Bardzo cenną lekcją było dla mnie wzbogacenie języka angielskiego w porozumiewaniu się nie tylko z osobami dorosłymi, ale również dziećmi. Z włoskimi uczniami wymieniłem się także sposobami, w jaki uczymy się matematyki w Polsce i we Włoszech, np. sposób dzielenia pisemnego, który we Włoszech okazał się mniej rozbudowany niż u nas. Wyjazd był też również doskonałą okazją do zapoznania się z kulturą włoską, tamtejszymi zwyczajami, kuchnią i klimatem, który zachwyca. Nic tak nie kształtuje jak podróże do innych krajów, zwłaszcza - jeśli jest to wyjazd, który poszerzył nie tylko horyzonty poznawcze, osobowe, ale przede wszystkim zawodowe.

Pani Ada i pani Agata: kurs metodyczny w Borgarnes (Islandia)

W ramach mobilności międzynarodowej uczestniczyłam w kursie "Diversesociety – diverseclassrooms" w Borgarness na Islandii w dniach 12-19.10.2019 r. 

Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas tego kursu wzbogaciłam swój warsztat pracy o wiele nowych pomysłów, związanych ze zróżnicowanym nauczaniem. Jest to zwłaszcza przydatne w chwili obecnie, kiedy w naszych klasach jest coraz więcej uczniów zza granicy. Poznałam gry integracyjne, ciekawe projekty grupowe, angażujące osoby o różnych możliwościach, na przykład nie znające języka. Przede wszystkim jednak dzięki temu kursowi zyskałam nowe spojrzenie na wyzwanie, jakim jest zróżnicowane nauczanie. Przekonałam się, że nauczyciele w wielu krajach europejskich borykają się z podobnymi problemami i poznałam wiele sposobów radzenia sobie ze zmieniającymi się warunkami pracy w szkole. 

Doświadczeniami zdobytymi na kursie podzieliłam się z innymi nauczycielami poprzez gazetkę na korytarzu szkolnym, a przede wszystkim poprzez przeprowadzenie obszernego szkolenia podczas wyjazdowego posiedzenia Rady pedagogicznej. Składało się ono z części teoretycznej, w której wraz z koleżanką, z którą uczestniczyłam w tym kursie pokazywałyśmy zdjęcia, pomysły i teorię poznaną na kursie, a także z części praktycznej, w której przeprowadziłyśmy kilka z poznanych zabaw i projektów. Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. 

Pani Marzenka – kurs językowy- Dublin

W dniach 23-29 lutego 2020 roku wzięłam udział w kursie English for Teachers (A2,B1) zorganizowanym w Dublinie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER. Kurs ten był niezwykle wzbogacający dla mnie jako nauczyciela, ale i przede wszystkim człowieka. Udało mi się przełamać barierę językową i skomunikować się z innymi uczestnikami szkolenia, nie tylko w celu zapoznania, ale i wymiany doświadczeń zawodowych. Tym samym samo uczenie i doskonalenie języka obcego nie było jedynym celem, a jedynie płaszczyzną otwierającą możliwość zdobywania praktyki, wiedzy i umiejętności. Kurs ten uświadomił mi również jak ważne jest samo działanie oraz zmienił patrzenie na „błąd”, którego nie należy się wstydzić. „Błąd” jest świadectwem podejmowanego działania, próby nauczenia się. Wielokrotnie podczas kursu powtarzano, aby mówić jak najwięcej, nie ważne z iloma pomyłkami, bo tylko w ten sposób można osiągnąć zamierzony cel. Wiadomości  i doświadczenia zdobyte podczas kursu staram się stosować w praktyce szkolnej, poprzez przekazywanie swoją postawą podejścia do działania i błędów właśnie, a także w miarę możliwości stosowania języka angielskiego w codziennych działaniach. 

Pani Magda: Kurs językowy – Dublin

Kurs językowy English for teachers pozwolił mi doskonalić kompetencje komunikacyjne, poznać inne kultury oraz wymienić doświadczenia z nauczycielami z innych krajów  w pracy z uczniami, ucząc się od siebie nawzajem. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak funkcjonują systemy szkolne w innych krajach, jakie metody i formy najchętniej wykorzystują inni nauczyciele i które uznają za najbardziej efektywne. Idea zróżnicowanego nauczania jest wielką szansą dla naszych uczniów, ale również dla nas – nauczycieli – bowiem otwiera nas na nowe, inne od tych, do których przywykliśmy, formy pracy. Możemy się od siebie wiele nauczyć, inaczej spojrzeć na sposób nauczania, na rolę nauczyciela, a to przynosi wymierne korzyści naszym uczniom.

Pani Ula i pani Karina: WŁOCHY- JOB SHADOWING

Nasz udział w projekcie miał charakter obserwacji pracy szkoły i przedszkola. System pracy w tych szkołach był inny niż w szkołach państwowych. Opierał się głównie na pracy w małych zespołach, a te zespoły pracowały w małych grupach, często dwuosobowych. Nauczyciel pełnił głównie rolę obserwatora oraz osoby wspierającej.

Na wielu zajęciach uczniowie wzajemnie się mobilizowali do rozwiązywania zadań. Byli wobec siebie bardzo opiekuńczy, odpowiedzialni. Często dzieci same sobie wybierały zadania z wcześniej przygotowanych przez nauczyciela.

Bardzo urzekająca była współpraca dzieci o różnych możliwościach i dysfunkcjach. Uczniowi ze spektrum autyzmu, pomagały inne dzieci, które wiedziały jak z nim pracować. Same zauważyły, że trzeba zmienić rodzaj zadań, czy gry. To nie byli uczniowie wyznaczeni przez nauczyciela, tylko ochotnicy. Nauczyciel wyjaśnił nam, że tak są wychowywane (uczone) dzieci od najmłodszych lat. Do szacunku, opiekuńczości i współpracy.

Bardzo ważne było zapoznanie się z pracą w przedszkolu, ponieważ zaobserwowałyśmy jak ważny jest rozwój dziecka od najmłodszych lat, odpowiednie przygotowanie merytoryczne i społeczne daje szanse na prawidłowe kontynuowanie rozwoju w szkole.

Obserwacja nauczania w szkołach we Włoszech wzbogaciły nasz warsztat pracy. Rodzaj materiałów dydaktycznych, z którymi pierwszy raz się spotkałyśmy, które można wykorzystać na niektórych lekcjach, a szczególnie na zajęciach wyrównawczych. (np. tabliczki wielokrotnego użytku do rysowania prostokątów i obliczania ich pół, koraliki do nauki tabliczki mnożenia).

Bardzo podobało nam się rozwiązanie wyciszenia przesuwanych krzeseł wykorzystując piłeczki tenisowe.

 

Pani Roma: kurs językowy- Dublin

W dniach 3 - 9.11.2019 uczestniczyłam w kursie językowym English For Teachers. Był to kurs doskonalący przede wszystkim umiejętności językowe, jednak w jego trakcie dowiedzieliśmy się wiele na temat krajów ojczystych pozostałych uczestników kursu. Spotkanie z nauczycielami z innych krajów umożliwiło także nawiązanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń odnośnie systemu edukacji, metod nauczania, problemów edukacyjnych i sposobów ich rozwiązywania w różnych krajach. Mieliśmy okazję poznać kulturę i historię Irlandii, a także zwiedzić Dublin.

Pani Magda i pani Aneta: kurs językowy- Dublin:

W roku 2019 wzięłyśmy udział w projekcie, którego tematem było zróżnicowane nauczanie. Kurs odbył się w Dublinie i miał na celu podniesienie kompetencji językowych. Dzięki udziałowi w powyższej mobilności w znaczny sposób poszerzyłyśmy zakres słownictwa oraz udoskonaliłyśmy płynne posługiwanie się językiem angielskim. Wzrosła również nasza wiedza ogólna dotycząca historii, rozwoju oraz kultury państw anglojęzycznych.

Dzięki udziałowi w projekcie poznałyśmy nowe metody pracy z uczniami, wymieniłyśmy się spostrzeżeniami na temat sposobów prowadzenia i organizacji lekcji z innymi uczestnikami kursu.

Swoimi doświadczeniami podzieliłam się z gronem pedagogicznym podczas szkoleń, zebrań i spotkań.

Zamieściłam również dokumentację fotograficzną oraz opis projektu na tablicy informacyjnej, do której wgląd mieli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Podczas kursu, na bieżąco zamieszczałam fotorelację na stronie internetowej szkoły.

PO WER w Toskanii

01W dniach 20.01-25.01.20 kolejna grupa nauczycieli w osobach A.Szopa, U.Bonikowska, K.Ratajczak, P.Parzuchowski realizowała zadania programu PO WER. Tym razem obserwowali oni pracę placówek oświatowych położonych w malowniczej włoskiej Toskanii. Nauczyciele mieli okazję obejrzeć zajęcia lekcyjne , pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć oraz obiekty szkolne. Dużą uwagę zwracali na metody i formy pracy włoskich nauczycieli z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wizyta przebiegała w bardzo milej i życzliwej atmosferze. Z pewnością kilka podpatrzonych pomysłów postaramy się przenieść na grunt naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Szkolenie nauczycieli w ramach programu PO WER

01Na zaproszenie dyrekcji oraz koordynatora projektu szkoły Langley Green School w Crawley pod Londynem dyrekcja PSP nr 11 oraz autor projektu- pani Agata Szopa i pan Jacek Cieslinski biorą udział w tygodniowym szkoleniu nauczycieli w ramach programu PO WER oraz hasła roku ,,Szkoła dla wszystkich i dla każdego". Nauczyciele pogłębiają wiedzę, zdobywają umiejętności oraz dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie zróżnicowanego nauczania, przynależności grupowej uczniów, problematyki odrzucenia oraz modernizacji systemu zarządzania szkołą I przenoszenia dobrych praktyk na rodzimy grunt. Przed nami jeszcze dwa dni pracy, która z pewnością wpłynie na dalszy rozwój naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Projekt PO WER w Islandii

05W ramach projektu PO WER pani Agata Szopa i pani Ada Nowińska uczestniczą w kursie metodycznym "Diverse society, diverse classroom" w miasteczku Borgarnes na Islandii, wraz z dwudziestoma czterema nauczycielami z Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Grecji i Finlandii. Nauczyciele z różnych krajów zapoznają się z nowymi metodami pracy w szkole, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się potrzebom edukacyjnym, ale też dzielą się doświadczeniami. Praca jest bardzo intensywna, ale z pewnością przyniesie dobre efekty. Mobilność finansowana jest przez Europejski Fundusz Społeczny.

Czytaj więcej...

Kurs językowy 'Activate your English for teaching' w stolicy Irlandii- Dublinie

02W dniach 19-25 maja 2019 panie Magdalena Łęgowska oraz Aneta Majewska uczestniczą w kursie językowym 'Activate your English for teaching' w stolicy Irlandii- Dublinie. Kurs jest częścią projektu europejskiego PO WER 'Szkoła dla wszystkich i dla każdego' i ma na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, poznanie historii, kultury oraz przyrody tego regionu Europy. Kurs jest w całości finansowany ze Społecznego Funduszu Europejskiego.

Czytaj więcej...

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 35

Wczoraj 353

Tydzień 1784

Miesiąc 5881

Wszystkich 716378

W tej chwili stronę odwiedza 21 gości.