Zebrania i konsultacje

konsultacje1

konsultacje2

konsultacje3

konsultacje4

zebranie

Zebrania dla rodziców mogą być zwołane z inicjatywy wychowawcy, Dyrektora, przewodniczącego rady klasowej bądź 1/3 ogółu rodziców danej klasy. Informacje o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem.

Rodzice zobowiązani są do:

1) niezwłocznego powiadomienia Szkoły o przyczynach nieobecności ucznia (poprzez dziennik elektroniczny);

2) poprzez moduł Frekwencja lub zgodnie z § 73a ust. 9 Statutu usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień dziecka (w terminie 2 dni od powrotu dziecka), które muszą uzyskać akceptację wychowawcy. Nieprzedstawienie usprawiedliwienia w terminie skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności;

3) wychowawca klasy ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, (zwolnienia z lekcji), jeżeli nie podano przyczyny jego nieobecności na zajęciach lekcyjnych (zwolnienia z zajęć) lub podana przyczyna nie uzasadnia, w ocenie wychowawcy, nieobecności ucznia;

4) uzyskania zgody Dyrektora Szkoły na nieobecność dziecka trwającą powyżej 7 dni, a wynikającą z innych przyczyn niż choroba, a do 7 dni zgody wychowawcy klasy,

5) określenia przyczyn nieuczestniczenia dziecka w organizowanych przez Szkołę wyjściach poza jej teren (także wycieczkach). Wychowawca klasy decyduje i ustala plan pracy dziecka w tym dniu (dniach);

6) niezwłocznego odebrania chorego dziecka ze Szkoły;

7) przekazywanie niezwłocznie wychowawcy lub do sekretariatu Szkoły zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego, w przypadku gdy lekcje wychowania fizycznego są ostatnimi i pierwszymi, rodzic może pisemnie wyrazić zgodę na nieuczęszczanie ucznia na te lekcje (uczeń idzie do domu lub przychodzi później);

8) ponoszenia kosztów dewastacji mienia szkolnego przez ucznia, także dewastacji dokonanych podczas wycieczek szkolnych.

Rodzice uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne realizowane na terenie szkoły, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia i inne zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z uczniem mają obowiązek zawiadomić szkołę o nieobecności ucznia natychmiast po powzięciu decyzji o nieobecności dziecka.

Rodzice są zobowiązani do dopilnowania, żeby dzieci przychodziły do Szkoły podczas przerwy przed rozpoczęciem zajęć i opuszczały szkołę na przerwie po zajęciach (m.in. zgodnie z § 92 ust. 1), a w przypadku wcześniejszego przyjścia lub późniejszego wyjścia udawały się do świetlicy lub biblioteki szkolnej.

Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko zwolnione z zajęć lekcyjnych. W przypadku kiedy uczeń źle poczuł się podczas zajęć (np. choroba) i chce się zwolnić, Szkoła informuje telefonicznie rodzica, który odbiera dziecko ze szkoły. Uczeń oczekuje w sekretariacie lub w innym miejscu wskazanym przez nauczyciela.

Pojedyncze nieobecności i spóźnienia w ciągu dnia uważane są za nieusprawiedliwione, chyba że rodzic wcześniej poinformuje o nich wychowawcę w formie ustnej lub pisemnej. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność i powinno być usprawiedliwione jak każda inna nieobecność.

W przypadku niesystematycznego uczęszczania na zajęcia nieobowiązkowe (nieusprawiedliwione nieobecności) nauczyciel może wnioskować do Dyrektora Szkoły o wykreślenie ucznia z zajęć. O decyzji Dyrektora powiadamia się rodziców.

 

W celu wspierania procesu wychowawczego w szkole działa komisja wychowawcza.

1. Komisja wychowawcza składa się z:

  • Dyrektora szkoły lub Wicedyrektora (przewodniczący  komisji),
  • pedagoga szkolnego,
  • wychowawcy danej klasy,
  • powołanych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli.

2. W komisji wychowawczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły z instytucji wspomagających proces wychowawczy szkoły. Na  komisję zaprasza się rodziców i uczniów, których sprawa jest poruszana.

3. Komisję wychowawczą zwołuje jej przewodniczący na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela Szkoły w celu rozwiązania problemu wychowawczego.

4. Komisja może wnioskować do Dyrektora Szkoły o zastosowanie odpowiednich środków wychowawczych.

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 18

Wczoraj 353

Tydzień 1767

Miesiąc 5864

Wszystkich 716361

W tej chwili stronę odwiedza 22 gości.