Comenius

Szkoły partnerskie  Założenia projektu  

ROK 2009/10  wrzesień  październik  listopad  grudzień  styczeń  luty  marzec  kwiecień  maj  czerwiec

ROK 2010/11  wrzesień  październik  listopad  grudzień  styczeń  luty  marzec  kwiecień  maj  czerwiec

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (pdf) SCHOOL SYLLABUS FOR THE ENVIRONMENTAL EDUCATION (pdf)

PRZEWODNIK METODYCZNY - EDUKACJA EKOLOGICZNA METHODOLOGICAL GUIDE ENVIRONMENTAL EDUCATION (pdf)

     PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

COMENIUS
PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
 
 TYTUŁ PROJEKTU:
AKCJA: RATUJMY PLANETĘ!
 
RODZAJ AKCJI: PARTNERSTWO WIELOSTRONNE
 
CZAS TRWANIA PROJEKTU: 2009 – 2011
 
  
LIFELONG LEARNING PROGRAMME
COMENIUS
PARTNER SCHOOL PROJECTS
 
 PROJECT TITLE:
ACTION: SAVE THE PLANET!
TYPE OF ACTION: MULTILATERAL PARTNERSHIP
 DURATION OF THE PROJECT: 2009 – 2011
 

Kilka słów o  programie "Comenius" ...

"Comenius",  jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie sie przez całe życie", jest kontynuacja programu "Socrates".

Działania  podejmowane w ramach programu obejmują wspieranie międzynarodowej współpracy szkół, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej, podejmowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiazań w dziedzinie edukacji, motywowanie do podejmowania nauki języków obcych, integrację uczniów i promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji.

Celem programu jest :

- wzrost jakości edukacji szkolnej

- wzrastanie wymiaru europejskiego w nauczaniu

- podnoszenie świadomości interkulturalnej

Nasza szkoła przystąpiła do projektu programu "Comenius"po otrzymaniu pozytywnej opini o składanym wniosku, którego autorem jest p. Ada Nowińska-Moczia. Koordynatorem programu jest p. Agata Szopa, nauczyciel jezyka angielskiego, zastepcą p. Katarzyna Dmochowska, nauczyciel bibliotekarz w naszej szkole.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU        

Podstawowym założeniem projektu „Akcja: Ratujmy Planetę” jest promowanie współpracy pomiędzy szkołami europejskimi, w celu rozwijania podstawowych umiejętności uczniów w zakresie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

 PRODUKTY  FINALNE PROJEKTU

 A few words about the “Comenius” programme...

“Comenius”, one of four sector programmes of the “Lifelong Learning Programme”, is a continuation of the “Socrates” programme.
Actions undertaken within the programme include supporting international co-operation of schools, enabling upgrading qualifications of teaching staff, implementing modern and innovative solutions in the field of education, motivating to start learning foreign languages, integration of pupils and promoting equality of chances in all branches of education.
The objective of the programme is:
- increase of quality of school education
- increase of the European dimension in teaching
- raising intercultural consciousness
Our school joined the project of the “Comenius” programme after it had received a positive opinion of the filed motion, the author of which is Ms Ada Nowińska-Moczia. The co-ordinator of the program is Ms Agata Szopa, English teacher, the deputy is Ms Katarzyna Dmochowska, the school teacher-librarian.
 
PRINCIPLES OF THE PROJECT
The basic principle of the project “Action: Save the Planet”  is promotion of co-operation between European schools in order to develop basic skills of pupils in the scope of activities connected with protection of natural environment.
 
FINAL PRODUCTS OF THE PROJECT
 
·         Project website
·         School programme of ecological education
·         Brochures, information leaflets
·         CDs
·         Posters
·         Practical activities: shows, performances, lectures
·         Educational “pupil network”
·         Methodological guide
 
SZKOŁY PARTNERSKIE/PARTNER SCHOOLS
 •  School No. 194 „Marin Sorescu” Rumunia
 •  Agrupamento de Escolas de Lamacaes, Escolas EB 2,,3 de3 Lamacaes, Braga, Portugalia
 •  Primary School of Mikro Evmiro, Xanthi, Grecja
 •  Gulcukler Adnan Olkau Ilkogretim Okulu, Izmir, Turcja
 •  Profesionalna Gimnazia Po Targovia I Restorantiorstvo, Vratza, Bułgaria
 •  Fria InterMiliaskola , Motala, Szwecja
 •  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich,Opole, Polska
 •  C.E.I.P. Josefa Friaz Creixa, Piera, Hiszpania
 • 2⁰ Circolo didattico di Civitavecchia, Roma, Włochy

Nasze działania...

 

ROK SZKOLNY 2009/2010 (pierwszy rok projektu)

 

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ:

 • Przedstawienie założen projektu Radzie Pedagogicznej
 • Wymiana informacji pomiędzy partnerami.
 • Korespondencja dotycząca rozpoczęcia funkcjonowania projektu.
 • Sadzenie krokusów

 W pierweszych dniach wrzesnia pierwszoklasiści wraz ze swoimi wychowawcami sadzili ktrokuusy na szkolnym klombie. Była to dla nich pierwsza lekcja ekologii i ochrony srodowiska naturalnego. Nasi najmłodsi uczniowie uzupełnili nasz szkolny zbiór tych wczesnowiosennych kwiatów.

 • Akcja "Sprzątanie Lasu"

W tym roku "Święto Pieczonego Ziemniaka" połączone zostało z powitaniem jesieni i sprzątaniem lasu. Uczniowie naszej szkoły , podzieleni na grupy wiekowe podziwiali piękno Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Idąc Doliną Budkowicznaki, zaopatrzeni w worki i rękawiczki uczniowie sprzątali las, by zawsze mogli cieszyć się jego pięknem. Impreza zakończona została ogniskiem z pieczeniem kiełbsek i ziemniaków. Wszystkie klasy brały udział w pokazie filmu na temat ochrony środowiska w Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

              

AUGUST/SEPTEMBER:
 • Presentation of principles of the project to the Council of Teachers
 • Exchange of information between partners.
 • Correspondence concerning starting the project operation.
 • Planting crocuses
On the first days of September first form pupils along with their tutors were planting crocuses on the school flower bed. For them it was the first lesson of ecology and protection of natural environment. Our youngest pupils supplemented our school collection of those early spring flowers.
 • “Clean up the Forest” campaign
This year the “Baked Potato Feast” has been joined with the welcome of autumn and cleaning up the forest. Pupils of our school, divided into age groups, admired the beauty ofStobrawski Landscape Park. While walking the Valley of Budkowiczanka river the pupils, equipped with plastic bags and gloves, were cleaning up the forest to keep the opportunity to enjoy its beauty forever. The event was finished by having a bonfire, grilling sausages and baking potatoes. All classes took part in a film show on protection of environment in Stobrawski Landscape Park.

 

PAŹDZIERNIK:

 • Szkolny konkurs na logo "Akcji: Ratujmy Planetę"

Uczniowie wszystkich klas przystapili do konkursu na najładniejsze logo "Akcji: Ratujmy Planetę". Spośród wszystkich prac komisja zadecydowała, że do Rumunii zostaną zabrane prace, które najlepiej prezentują charakter akcji, jej celowość i są najlepiej technicznie wykonane.

              

 • Spotkanie projektowe w Rumunii (School no. 194 Marin Sorescu, Bukareszt)

 W dniach 15-21. 10. 2009 r. nasi nauczyciele ( wicedyrektor szkoły p. Anna Czaplińska, koordynator p. Agata Szopa i za-ca koordynatora p. Katarzyna Dmochowska) odwiedzili szkołę w Bukareszcie. Na zajeciach warsztatowych zostały przedstawione poszczególne państwa biorące udział w projekcie, zwiedzano szkołę i zapoznawoano się z jej zasadami funkcjonowania, ustalano wstępne założenia programu, wybrano logo akcji.

              

 • Dary dla schroniska

Przez dwa tygodnie października 2009r. uczniowie wszystkich klas aktywnie uczestniczyli w akcji zbierania karmy oraz innych potrzebnych rzeczy dla bezdomnych zwierząt z opolskiego schroniska. Zgromadzon mnóstwo darów, które 4.XI.09r. zostały przekazane przez p. Dorotę Polak i p. Dagmarę Draguć pracownikom schroniska. To jest również jeden ze sposobów dbania o środowisko naturalne, którego zasadniczą częścią są zwięrzeta.

              

 • Konferencja prezentująca projekt

W konferencji  poświęconej Partnerskiemu Projektowi Szkół - Comenius, do którego nasza szkoła przystapiła brali udział: Prezydium Rady Rodziców, Przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Opola - p. Marzena Kawałko, przedstawiciele Rady Osiedla, byli pracownicy szkoły, Samorząd Uczniowski, przewodniczący klas, Rada Pedagogiczna. Spotkanie prowadziła wicedyrektor szkoły p. Anna Czaplińska. Koordynator projektu p. Agata Szopa przedstawiła zebranym cele i zadania projektu, sposoby jego funkcjonowania i rolę jaką spełni w procesie edukacji. Katarzyna Dmochowska -zastepca koordynatora, przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą systemów edukacyjnych w państwach partnerskich oraz omówiła bieżące zdanaia dotyczące projektu.

              

 • Rozpropagowanie projektu poza szkołą

Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Kuratorium Oświaty, Rada Miasta Opola,  zaprzyjaźnione szkoły, instytucje oświatowe otzrymały broszury informujące o uczestnictwie naszej szkoły w projekcie "Comenius" oraz o przystąpieniu do "Akcji: Ratujmy Planetę".

 • Propagowanie projektu w szkole

W każdej klasie zostały przygotowane przez uczniów gazetki ścienne, które będą przez cały rok systematycznie uzupełniane i będą przypominały o zadaniach jakie klasa ma do wykonania w ramach hasła roku "Akcja :Ratujmy Planetę".

              

 • Analiza potrzeb uczniów i szkoły dokonana na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza ( ankieta).

Przeprowadzono we wszystkich klasach ankietę dotyczącą znajomości pewnych pojęć ekologicznych, struktury społecznej rodzin ankietowanych, jak i potrzeb i mozliwości uczniów odnośnie ochrony środowiska naturalnego. Ewaluacja ich wiedzy i stosunku do problematyki środowiska oraz poziomu ich zainteresowań tematem została omówiona w klasach.   

 

OCTOBER:  

 • School contest for the logo of “Action: Save the Planet"
Pupils of all forms took part in a competition for the prettiest logo of “Action: Save the Planet”. The judging panel decided that out of all works the ones which best present the character of the action, its usefulness and are technically best made will be taken to Romania.             
 • Project meeting in Romania (School no. 194 Marin Sorescu, Bucharest)
On 15-21 October 2009 our teachers (deputy headmistress Ms Anna Czaplińska, co-ordinator Ms Agata Szopa and deputy co-ordinator Ms Katarzyna Dmochowska) visited the school in Bucharest. During workshops there were particular countries presented which take part in the project, the participants toured the school and learned the rules which govern its operation, the preliminary guidelines of the programme were established and the logo of the action was chosen.            
 • Gifts for the shelter
For two weeks in October 2009 pupils of all forms were taking an active part in the action of collecting feed and other necessary things for stray animals from the Opole shelter. A lot of gifts was gathered, which on 4th November 2009 was handed over by Ms Dorota Polak and Ms Dagmara Draguć to the shelter’s employees. This is also one of the ways to take care of the natural environment, the essential part of which are animals.              
 • Conference presenting the project
In a conference devoted to the Partner School Project – Comenius, which our school had joined, participated as follows: Executive Committee of the Council of Parents, Chairwoman of the Commission of Education at the City Council of Opole Ms Marzena Kawałko, representatives of the Council of the Housing Estate, former school employees, Self-government of Pupils, class leaders, Council of Teachers. The meeting was presided over by deputy headmistress Ms Anna Czaplińska. The project co-ordinator Agata Szopa presented the assembled company objectives and tasks of the project, ways of its operation and its role in the process of education. Katarzyna Dmochowska, deputy co-ordinator, prepared a multimedia presentation concerning educational systems in the partner states and discussed current tasks concerning the project.              
 • Propagating of the project outside school
The Opole University, the Opole University of Technology, the Board of Education, City Council of Opole, friendly schools, educational institutions received booklets informing about the participation of our school in the "Comenius” project and about joining the “Action: Save the Planet”.
 • Propagating the project at school
Pupils in each class have prepared classroom newsletters which will be systematically supplemented during the entire year and will remind about the tasks which a class has to do to fulfil the motto of the year “Action: Save the Planet”.              
 • Analysis of the needs of pupils and the school performed on the basis of the introduced questionnaire (survey form).
In all classes a survey was conducted which concerned knowledge of particular ecological terms, social structure of respondents’ families, as well as needs and possibilities of students regarding protection of the natural environment. Evaluation of their knowledge and attitude towards the problems of the environment and the level of their interest in the topic was discussed in classes.

 

LISTOPAD

 • Tworzenie w klasach "siatek edukacyjnych"

W klasach zostały przeprowadzone zajęcia ekologiczne dotyczące dalszej pracy związanej z projektem "Akcja :Ratujmy Planetę". Ustalono metody pracy w tzw. "siatkach edukacyjnych". Każda klasa otrzymała temat, wokół którego uczniowie będa pracować, zbierać materiały z róznych źródeł, tworzyć portfolia.

             

 • Opracowanie wyników kwestionariuszy i przedstawienie wniosków
 • Wyjazdowe posiedzenie Rady Pedagogicznej - Góra Św. Anny

Na wyjazdowej Radzie Pedagogicznej została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca wyjazdu na spotkanie projektowe w Rumunii. Została przedstawiona analiza ankiety dotyczącej zagadnień ekologicznych i wyniki badań wraz z wnioskami do pracy.Nauczyciele brali również udział w wycieczce plenerowej po Parku Krajobrazowym Góry Św. Anny, przeszli ścieżką edukacyjną w pobliżu rezerwatu przyrody, odwiedzili Muzeum Czynu Powstańczego i wystawę przyrodniczą w ramach przybliżania tematyki ochrony środowiska w województwie opolskim.

              

 •   Prace plastyczne uczniów z koła teatralnego

Wystawa prac plastycznych pt. „Ratujmy planetę” w wykonaniu dzieci ze szkolnego koła plastycznego. Prace wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Prace plastyczne „Przyroda wokół nas” – kartonowe pudła ozdobiona techniką collage ( malowanie farbami, oklejanie bibułą, papierem kolorowym i plasteliną). Przekazanie na zabawki, pomoce dydaktyczne do świetlicy. Prace wykonane przez grupę plastyczną – scenografia teatralna.

              

 • Prace plastyczno-techniczne uczniów klas VI

Na zajęciach techniki uczniowie klas VI wykonywali "rzeźby" z odpadów papierniczych, plastikowych i aluminiowych. W ten sposób powstały "ekoludki" zrobione z materiałów , które wyrzucamy do kosza. We wstępnej części lekcji uczniowie dyskutowali o selekcji odpadów i ich powtórnym wykorzystaniu.

              

 • Przygotowanie zielników

W ramach lekcji ekologii i przyrody uczniowie klasy IVc przygotowali zielniki. Prace były wykonane różnymi technikami. Uczniowie zapoznawali się z gatunkami roślin, miejscami ich wystepowania, rodzajami liści i kwiatów. Omawiali równiez sposoby i metody ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

              

   

NOVEMBER:
 • Creating “educational networks” in classes
Ecology classes concerning further work connected with the project “Action: Save the Planet” were conducted. Methods of work in so called “educational networks” were established. Each class was given a topic, in relation to which the pupils would work, collect materials from different sources, create portfolios.             
 • Working out results of the questionnaires and presenting conclusions
 • Away meeting of the Council of Teachers – Góra Św. Anny
On an away meeting of the Council of Teachers a multimedia presentation was displayed which dealt with a trip to project meeting in Romania. An analysis of the survey concerning ecological issues was presented as well as results of study and conclusions for further work. The teachers also took part in outdoor tour round the Landscape Park of Góra Św. Anny, walked along an educational path near a nature reserve, visited Museum of Silesian Uprisings and nature exhibition as part of introduction into the subject of protection of environment in the Opole province.              
 • Artworks of pupils from the drama circle
Exhibition of artworks titled “Let’s Save the Planet” done by children from the school art circle. Works displayed in the school’s hall. Artworks “Nature around us” – cardboard boxes decorated with the use of collage technique (painting, covering with crêpe paper, coloured paper and Plasticine). Handing over for toys, teaching materials to day-care room. Works made by art group – stage scenery.              
 • Technical and art works of 6th form pupils
In design technology classes pupils of 6th form performed “sculptures” from paper, plastic and aluminium waste. This way “eco-figurines” were made of materials which are thrown away. In the initial part of the lesson pupils discussed selection of waste and their reuse.
              
 • Preparation of herbaria
As part of ecology and natural science classes pupils of class 4C prepared herbaria. Works were performed with the use of various techniques. The pupils familiarized themselves with species of plants, places where they can be found, types of leaves and flowers. They also discussed the ways and methods of protection of the endangered species.

GRUDZIEŃ

 • Międzyszkolny Konkurs Na Ozdobę Choinkową z Naturalnych Materiałów

 W konkursie brali udział uczniowie ze szkół nr 5,7,9,11,14,15,21,25 i 29. Naszą szkołę reprezentowała Magdalena Władyga i Michał Mendrek. Prace oceniała m.inn. p. Sabina Karwat, twórczyni ludowa, która już wielokrotnie gościła u nas, opowiadając o zwyczajach i obrzędach Opolszczyzny. Jury miało trudne zadanie, gdyż wszystkie prace były bardzo piękne, spełniały wymogi regulaminu konkursu, wykonane były tylko z naturalnych produktów. Uczniowie wykorzystywali szyszki, orzechy, gałązki, mech i inne zebrane rzeczy, które wykorzystali do tworzenia swoich prac. 

               

 • Spotkanie w Grecji ( Primary School of Mikro Evmiro, Xanthi)

Kolejne spotkanie wyjazdowe, w którym brały udział; p. Anna Czaplińska, p. Agata Szopa i p. Katarzyna Dmochowska. Na spotkaniu zostały omówione wyniki przeprowadzonych ankiet w poszczególnych szkołach biorących udziała w projekcie, ustalono dalsze etapy działań w ramach realizacji kolejnych zadań i przedsięwzięć. Przedstawiono równiez propozycję projektu strony internetowej "Comenius - Akcja:Ratujmy Planetę"., której autorami i administratorami są nauczyciele ze Szwecji. Ustalono również sposoby przekazywania informacji, które będą umieszczane na tej stronie a dostarczane przez wszystkie szkoły biorące udział w programie. Nasi nauczyciele odwiedzili również uczniów w czasie trwania lekcji. Dzieci chętnie opowiadały o sobie i o szkole.

               

 • Umieszczenie informacji o Programie na stronie internetowej szkoły.

Na stronie internetowej szkoły, w zakładce Comenius, będą na bieżąco umieszczane informacje dotyczące podejmowanych działań w ramach realizacji założeń programu "Comenius".

DECEMBER:
 • Interschool Contest for a Christmas Tree Ornament From Natural Materials
Pupils from the schools no. 5,7,9,11,14,15,21,25 and 29 took part in the contest. Our school was represented by Magdalena Władyga and Michał Mendrek. The works were evaluated by Ms Sabina Karwat, folk artist, who visited us many times before telling about customs and ceremonies from the Opole region. The Jury had difficult task, because all works were very beautiful, they met requirements of the contest regulations and were made of natural products only. The pupils used cones, nuts, twigs, moss and other gathered objects, which they used for creating their works.               
 • Meeting in Greece (Primary School of Mikro Evmiro, Xanthi)
Another away meeting in which Ms Anna Czaplińska, Ms Agata Szopa and Ms Katarzyna Dmochowska took part. In the meeting results of surveys conducted in particular schools, which take part in the project, were discussed, further stages of actions were established as part of accomplishment of subsequent task and undertakings. A proposal for a website of the “Comenius – Action: Save the Planet” was also presented, the authors and administrators of which are teachers from Sweden. Ways of information transfer were also established, which would be placed on that website, provided by all schools taking part in the programme. Our teachers also visited pupils during a lesson. The children were talking readily about themselves and the school.            
 • Placing information about the Programme on the school’s website.
Systematically on the school’s internet site in the bookmark Comenius there will be information placed on performed actions as part of accomplishment of guidelines of the “Comenius” programme.

STYCZEŃ

 • Konkurs ekologiczny

21 stycznia odbył się  Konkurs Ekologiczny dla klas VI. Najlepsze wyniki uzyskały 3 osoby : Kamil Hrebeniuk z klasy VIa, Wojtek Klimowski z klasy VIa i Patryk Charytanowicz z klasy Va ( startujący poza konkursem). Pytania dotyczyły pojęć związanych z ochroną środowiska i parków narodowych w Polsce. Drużynowo klasa VIa ( 24pkt) wygrała 1 punktem z klasą VIb (23 pkt).

 • Ankieta w klasach czwartych

W klasach czwartych została przeprowadzona ankieta dotyczaca różnych zagadnień związanych z ochroną środowiska. ucznoiwie pracowali e grupach tworząc tzw. "sIatki edukacyjne". Lider każdej grupy opracowywał wyniki ankiety , nastepnie uczniowie wysuwali wnioski do dalszej pracy.

              

 • Turniej sportowy

22 stycznia, w ramach hasła roku "Akcja: Ratujmy Planetę" w świetlicy szkolnej odbył się Turniej Sportowy z wykorzystaniem surowców wtórnych. Zadaniem turnieju było poszerzenie wiedzy uczniów na temat ekologii oraz sposobów wykorzystywania i przetwarzania surowców wtórnych. Uczniowie wzięli udział w konkurencjach, w których elementami sportowymi były m.inn. gazety, kartony, plastikowe butelki. Przed turniejem zostały wręczone własnoręcznie wykonane przez uczniów zaproszenia zrobione z surowców wtórnych. W turnieju brali udział uczniowie klas I-III podzieleni na grupy wiekowe. Organizatorami imprezy byli : p. I. Dekiela, p. W. Rozumek i p. A. Ostrowska

              

 •  Wystawa prac plastycznych

 Uczniowie klas I-III przygotowali prace plastyczne dotyczące hasła "Akcja"Ratujmy Planetę". Najładniejsze plakaty i albumy wyróżniła komisja i zostały umieszczone w holu głównym szkoły. Rodzice i uczniowie maja możliwość zobaczenia najładniejszych prac.

              

 

 •  Ekologiczna moda karnawałowa

25 stycznia w świetlicy szkolnej został zorganizowany nietypowy pokaz mody. Modelki i modele prezentowały wspaniałe kreacje dzienne i wieczorowe "uszyte" z ekologicznych materiałów. Suknie, fraki, peleryny, kapelusze wykonane były z ...gazet i innych odpadów papierowych. Tanio, zdrowo i ekologicznie. Najlepsi zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Gratulujemy pomysłu. Pokaz przygotowała p. Bogusława Radziun.

              

 

 •  Prezentacja ekologiczna

28 stycznia, klasy czwarte brały udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej segregacji odpadów. Pokaz przygotowany został przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu. Uczniowie bardzo czynnie brali udział w prelekcji, odpowiadali na wiele zadawanych pytań, tym samym udowodnili, że temat nie jest im obcy. Ochotnicy brali również udział w konkursie. Była to kolejna lekcja, w ramach której poszerzaliśmy swoją wiedzę ekologiczną, zgodnie z założeniami programu Comenius i hasła "Akcja: Ratujmy Planetę".

              

 

JANUARY:
 • Ecology contest for 6th form classes
On 21st January an Ecology Contest for 6th form classes was held. The best results were achieved by 3 people: Kamil Hrebeniuk of class 6A, Wojtek Klimowski of class 6A and Patryk Charytanowicz of class 5A (taking part as an unofficial competitor). Questions concerned terms connected with protection of environment and national parks in Poland. As a team class 6A (24 points) won with class 6B (23 points).
 • Survey in 4th form classes
In 4th form a survey was carried out which concerned various issues connected with protection of environment. The pupils worked in groups creating so called “educational networks”. Leaders of each group worked out the results of the survey; next, students drew conclusions for further work.              
 • Sports tournament
On 22nd January as a part of fulfilling the motto of the year “Action: Save the Planet” in the school’s day-care room there was a Sports Tournament with the use of recyclable waste. The objective of the competition was expanding pupils’ knowledge on ecology and ways of using and processing recyclable waste. The pupils took part in competitions the elements of which were among others: newspapers, sheets of cardboard, plastic bottles. Before the tournament invitations made of recyclable waste by students were handed in. Pupils of 1-3 forms, divided into age groups, were taking part in the tournament. The organizers of the event were: Ms I. Dekiela, Ms W. Rozumek and Ms A. Ostrowska.              
 • Artwork exhibition
Pupils of 1-3 forms prepared artworks concerning the motto “Action: Save the Planet”. The prettiest posters and albums were awarded by a judging panel and placed in the main hall of the school. Parents and pupils have an opportunity to see the prettiest works.              
 • Ecological carnival fashion
On 25th January in the school’s day-care room there was an unusual fashion show. Models presented outstanding casual and evening outfits “sewed” of ecological materials. Dresses, tailcoats, cloaks, hats were made of newspapers and other paper waste. Cheap, healthy and ecologically. The best ones were awarded. We congratulate on the idea. The show was prepared by Ms Bogusława Radziun.              
 • Ecological presentation
On 28th January, 4th form classes took part in a multimedia presentation concerning waste segregation. The display was prepared by the Institute of Ceramics and Construction Materials, Department of Material, Process and Environmental Engineering in Opole. Pupils participated very actively in the lecture, answered many questions and proved this way that the topic is not alien to them. Volunteers also took part in a competition. It was another lesson during which we expanded our knowledge on ecology, according to the guidelines of the Comenius programme and the motto: “Action: Save the Planet”.

 

LUTY

 • Ferie z eko-teatrzykiem

Podczas ferii zimowych odbyły sie w naszej szkole dodatkowe zajęcia teatralne, w których uczestniczyły uczennice klasy IVa. Tematem zajęć były:mini scenki, dramy, pantomima o ochronie środowiska m.in. "Planeta Śmieci", "Śmiecioludki atakują", "Śmieci kontra ludzie". Największą radość i wspólną zabawę miały dziewczynki przy samodzielnym projektowaniu i wykonywaniu papierowych strojów z makulatury. Opiekunem teatrzyku jest p. Marzena Trzonkowska

              

 

FEBRUARY
 
 •  Winter holidays with eco-theatre 
During winter holidays in our school there were additional theatrical classes in which girls from the class 4A were taking part.The topic of the classes was: mini-dramas, pantomime about protection of environment, among others: “The Planet of Garbage”, “Attack of the Garbagemen”, “Garbage vs. People”.The greatest joy caused unassisted designing and making paper clothes from waste paper.The carer of the school theatre is Ms Marzena Trzonkowska.

MARZEC 

 • Konkurs piosenki ekologiczno-przyrodniczej
W dniu 17 marca w świetlicy szkolnej odbył się Konkurs Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej. W konkursie wzięły udział uczniowie z klas I-III. Dzieci występowały w zespołach lub jako soliści. Występom uczniów przyglądali się rodzice a oceniało powołane jury.
 

              

 • Wiosenny Rajd Szkolny

19 marca odbył się XVII Szkolny Rajd Wiosenny. Tym razem w przejści trasą wzięło udział ponad 200 uczniów i nauczycieli z naszej szkoły.Każda klasa wzięła ze sobą Marzannę wykonaną z ekologicznych materiałów. W ten sposób uczniowie pożegnali trochę już uciążliwą w tym roku zimę. Metą imprezy był ośrodek "Korab" nad Jeziorem Dużym. Trasy prowadziły z Niwek ( dla uczniów klas I-III ) oraz z Dębskiej Kuźni ( dla uczniów klas IV-VI ). Uczniowie podczas marszu prowadzili obserwacje środowiska podopolskich lasów i tertenów wokół Jezior Turawskich. Pogoda dopisała umożliwiając zabawy na świeżym powietrzu i palenie ogniska. Marzanny również spłonęły na stosie i... nastała wiosna.

              

 • Ekologiczny konkurs plastyczny

W dniu 29.03.2010r. odbył się plastyczny konkurs ekologiczny, który przebiegał pod hasłem naszego programu Comenius "Akcja:Ratujmy Planetę". Uczniowie klas IV-VI wykonywali plakaty, wybierajac jeden  tematów: "Sposoby walki z zanieczyszczeniami wody, powietrza lub gleby. Prace oceniały: p. Anna Malec i p. Katarzyna Saj.

              

 

MARCH
 • The Ecological Song Contest
On 17th March the Ecological Song Contest was held in the school’s day-care room.Pupils of forms 1-3 were taking part.The children performed as bands or as soloists.The performances were observed by parents and judged by a jury.
 
 • Spring School Hike
On 19th March the 17th Spring School Hike was organised.This time over 200 pupils and teachers of our school followed the route.Each class took with them Marzanna (a figure which traditionally represents winter) made of ecological materials.This is the way in which the pupils parted with winter, a bit oppressive this year.The finishing line of the event was a leisure centre “Korab” by the Great Turawa Lake.The routes led from the village of Niwki (for pupils of forms 1-3) and from Dębska Kuźnia (for pupils of forms 4-6).During the walk the pupils had a chance to perform observation of natural environment of suburban forests and areas around Turawa Lakes.The weather was fine enough to allow games in the open air and lighting a bonfire.The Marzannas were also burnt at the stake and... the spring has come.
 • Ecological art contest
 
On 29th March 2010 an ecological art contest was held, which had a motto of our Comenius programme “Action: Save the Planet”.Pupils of forms 4-6 were making posters on one of the topics:ways of fighting the pollution of water, air or soil.The works were evaluated by:Ms Anna Malec and Ms Katarzyna Saj.

KWIECIEŃ

 • Przedstawienie o tematyce przyrodniczej

20 kwietnia 2010r. Szkolny Teatrzyk "Śmieszki" zaprezentował się z nowym spektaklem o tematyce przyrodniczej pt. "Wagary". Przedstawienie miało zwrócić szczególną uwagę widzów na tematykę ochrony środowiska. Tym razem swoje aktorskie możliwości prezentowała młodsza grupa dzieci z klas I-III, która zagrała dla widzów z naszej szkoły oraz dla dzieci z Przedszkoli nr 23 i 26. Występy były bardzo ciepło przyjęte przez publiczność, o czym świadczyły gorące brawa.

              

 • Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas III "Zielone Dni"

Dnia 28.04.2010r. w PSP nr 15 odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas III -  "Zielone Dni" . Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Jakub Misiak z klasay IIIa ( wych. D. Draguć) i Jakub Stus  z klasy IIIb ( wych. I. Ostrowska). Jakub Misiak zajął I miejsce.

 • Wizyta na miejskim wysypisku

27 kwietnia 2010r. p. D. Polak i p. E. Czachor z klasami IIb i I b wybrały sie na miejskie wysypisko śmieci. Uczniowie zapoznali się z tematyką segregowania odpadów, zobaczyli specjalne maszyny pracujące w nieckach z odpadami oraz obejrzeli tematyczny film. Na koniec zostaliśmy wszyscy zważeni na specjalnej wadze samochodowej. Uzyskaliśmy wagę 1 tony 640 kg, czyli wagę dużego słonia. Każdy otrzymał drobny upominek - ekologiczne jo-jo. Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego w szkole programu Comenius "Akcja: Ratujmy Planetę". Wszyscy wróciliśmy pełni wrażeń, z nowymi wiadomościami z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

              

 

 • Mali ogrodnicy

W ramach zajęć w swietlicy uczniowie systematycznie dbają o tereny zielone przy placu zabaw: plewią wkoło drzewek iglastych, sadzą kwiatki i podlewają rabatki. Uczniowie klasy IIIa, w ramach edukacji przyrodniczej, ekologicznej zajmują się hodowlą fasoli. Z wielka uwagą obserwowali jej wzrost, kiedy nasionka  wypuszczały pierwsze korzonki, łodyżkę i listki. Kiedy  już dobrze uformowała się roślinka zasadzili ją w szkolnym ogródku. Teraz pilnie obserwują i czekają kiedy zakwitnie i zaowocuje.

              

 • Konkurs ekologiczno-zdrowotny

W dniu 29 kwietnia 2010r. odbył się drugi etap Konkursu Ekologiczno-Zdrowotnego dla klas I-III w ramachrealizacji programu Comenius. Brały w nim udział trzyosobowe zespoły klasowe, które rywalizowały między sobą wykonując zadania zarówno z ekologii jak i dotyczące tematyki zdrowotnej. Były zagadki o zwierzętach, środkach czystości, zadania otwarte, rebusy, krzyżówki a nawet degustacja ciastek z naturalnych składników.

               

 • Segregacja śmieci

Realizując kolejne zadanie w ramach programu Comenius w miesiącu kwietniu zorganizowano w klasach I-III akcję zbierania surowców wtórnych: tworzyw sztucznych, makulatury, puszek aluminiowych, szkła i baterii. Surowce były segregowane w worki i pudełka. Uczniowie bardzo zaangażowali się w tę akcję, nauczciele prowadzili pogadanki na temat  jej celowości. Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości będą wykorzystywane i uczniowie będą w dalszym ciągu segregować gromadzone w domu i w szkole odpady i śmieci. Całą akcją dowodziła p. Marzena Trzonkowska.

              

  

APRIL
 • Stage performance about ecological matters
On 20th April 2010 “Śmieszki”, the school theatre, presented new performance on environmental topic titled “Truancy”.The play was intended to draw viewers’ attention to the topic of environmental protection.This time it was performed by the younger children of 1-3 forms, who played for viewers from our school and for children from kindergartens no. 23 and 26.The performances received very warm welcome and drew much applause from the public.
 
 •     “Green Days” Interschool Ecological Competition for Third Forms
On 28th April 2010 in the Primary School no. 15 the “Green Days” Interschool Ecological Competition for Third Forms was held.Our school was represented by:Jakub Misiak from class 3A (tutor: D. Draguć) and Jakub Stus from class 3B (tutor: I. Ostrowska).Jakub Misiak won 1st place.
 
 •        A visit to a city dump
On 27th April 2010 Ms D. Polak and Ms E. Czachor with classes 2B and 1B went to the municipal rubbish dump.The pupils learned about segregation of waste, saw special machines working in hollows with garbage and watched a film on the topic of waste management.At the end they were weighed on a special car scale.They weighed 1604 kg, which is the weigh of a big elephant.Each person got a small gift: ecological yo-yo.The trip was a part of the Comenius programme “Action: Save the Planet”.Everybody returned full of impressions with new knowledge on ecology and protection of environment.
 
 •        Little gardeners
As one of day-care room activities the pupils systematically take care of the greenery next to the playground:they weed around coniferous trees, plant flowers and water flower beds.Pupils of the class 3A grow bean as a part of their ecological education.They attentively observed it growing when seeds sprouted first roots, stalk and leaves.When the plant formed well they planted it in the school garden.Now they observe it diligently and wait until it blooms and fruits.
 
 •          Health and Ecology Contest
On 29th April 2010 the second phase of Health and Ecology Contest for forms 1-3 was held as part of accomplishment of the Comenius programme.Teams of three pupils from each class took part in a competition based on fulfilment of tasks connected with ecology and health issues.There were riddles about animals, cleansing agents, open tasks, rebuses, crosswords and even tasting biscuits made of natural ingredients.
 
 •  Waste segregation
In April an action of gathering renewable waste such as: plastic, scrap paper, aluminium tins, by pupils of forms 1-3 has been organised as another task within the Comenius programme.The resources were segregated into bags and boxes.The pupils got very involved into the action, the teachers were giving talks about its usefulness.  We hope that the knowledge gained will be used and that pupils will continue to segregate waste gathered at home and at school.The entire action was led by Ms Marzena Trzonkowska.

MAJ

 • Eko-plakaty 

Kwietniowa akcja gromadzenia i segregowani śmieci prowadzona w klasach I-III cieszyła się dużym powodzeniem. W akcję włączyło się również koło plastyczne klas I-III, prowadzone przez p. Marzenę Trzonkowską. Uczniowie wykonali z surowców wtórnych "Śmiecioludki" i "Potwory ekologiczne" ( informacja i zdjęcia na podstronie Comeniusa). Klasy IV-VI wykonały plakaty dotyczące tematyki segregacji odpadów, które 4 maja zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie.

              

 • Eko-spacer pierwszaków

5 maja uczniowie klasy Ic wraz z wychowawcą p. Marzeną Trzonkowską, odstawili zgromadzone w klasach i posegregowane śmieci. Dzieci przeniosły w pudłach i workach makulaturę, plastik, baterie i inne cenne surowce wtórne do specjalnych pojemników wystawionych na naszym osiedlu. Cała akcja poprzedzona była pogadankami i oglądaniem filmu o tematyce dotyczącej problemu segregacji śmieci. Dlatego uczniowie nie mieli problemu z rozróżnieniem kolorystyki i przeznaczenia wystawionych pojemników.

 

               

 • Sadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych

7 maja klasy trzecie wraz z nauczycielami sadzili drzewka, krzewy i rośliny ozdobne na terenach zielonych naszej szkoły. Każda klasa otoczy opieką i będzie pielęgnować wybraną roślinę. Ucznowie na zajęciach uczą się o gatunkach roślin, w tym ozdobnych, o sposobach i metodach ich uprawy i pielęgnacji. W ten sposób dbaja o otaczające nas środowisko, poprawiają estetykę otoczenia i sprawiają, że wokół szkoły jest coraz piekniej.

 • Ekologiczny happening

 6 maja uczennice z klasy IIIc wraz z wychowawcą p. Kasią Saj przeszły szkolnymi korytarzami, odwiedzając poszczególne klasy z radosnymi hasłami i okrzykami dotyczącymi segregacji śmieci. Uczestniczki tegoekologicznego pochodu zwracały szczególną uwagę uczniów na nowe kosze, które pojawiły się na naszych szkolnych korytarzach. Przeznaczone są one do segregacji papieru i plastiku. Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy wiedzieli jak sortować nasze śmieci a papier i plastik trafi do właściwego kubełka.

              

 

 • Kwiaty w naszym otoczeniu

Uczniowie klasy IIa, wraz z wychowawcą p. Aleksandrą Bokszczanin brali udział w nietypowej lekcji... pielęgnacji roślin doniczkowych. Instruktaż podlewania, zraszania  i nawożenia poparty był wystawą fachowej literatury, dotyczącej sposobów i metod hodowli roślin ozdobnych, ich gatunków i rodzajów. Bogata kolekcja pięknych i zadbanych kwiatów doniczkowych zgromadzonych w klasach i na szkolnych korytarzach świadczy o tym, że młodzi ogrodnicy znają się na tym doskonale.

              

 

 • Festyn szkolny

15 maja na terenach zielonych przy naszej szkole odbył sie coroczny Festyn Osiedlowy. Było wiele atrakcji: kawiarenki, punkty gastronomiczne, loteria fantowa, pokazy Straży Pożarnej, Policji, zawody sportowe, konkursy i inne zabawy, w których brali udział zarówno dorosli jak i dzieci. W szkole odbyła sie wystawa prezentująca prace plastyczno-techniczne, które wykonali uczniowie w ramach programu Comenius "Akcja Ratujmy Planetę. Na szkolnej scenie wystapili uczniowie z ekologicznym teatrzykiem.

               

 • Prezentacja programu Comenius "Akcja:Ratujmy Planetę"

 18 maja 2010r. rodzice i nauczyciele uczestniczyli w prezentacji multimedialnej dotyczącej realizacji programu Comenius przebiegajacej pod hasłem "Akcja:Ratujmy Planetę". Zostały przedstawione wszystkie działania w jakich brali udział uczniowie i nauczyciele w tym roku szkolnym, które dotyczyły tematów ekologicznych i ochrony środowiska. Były to m.in. konkursy wiedzy, wystawy prac plastycznych, przedstawienia teatralne, festiwale piosenki, wycieczki, rajdy, opieka nad terenami zielonymi wokół szkoły, wystawy i prezentacje.

 • Nasi nauczyciele w Szwecji

W dniu 14 maja w Szwecji w mieście Motala nad jeziorem Wetter   odbywa się międzynarodowe spotkanie nauczycieli realizujących program Comenius - "Akcja: Ratujmy Planetę!", w którym uczestniczą również nauczyciele z naszej szkoły: dyrektor Jarosław Cieśliński i Maryla Lisowska z Grzegorzem Gurbałą.  Zjechali się przedstawiciele 9 państw: Bułgarii, Grecji, Hiszpanii,  Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Turcji i Włoch. Zakończenie seminarium planowane jest na 20 maja 2010 r. jego celem jest wymiana doświadczeń i opracowanie programu do edukacji ekologicznej. Następne spotkanie planowane jest w Polsce (w Opolu) w terminie od 17 - 22 czerwca 2010 r.

               

 • Agroturystyka

26 maja 2010r. p. A. Ostrowska i p. A. Bokszczanin z klasami Ia i IIa wybrały się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Biadaczu. Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda wiosną przydomowy ogród oraz pobliskie uprawy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące życia i zwyczajów pszczół połączone z degustacją miodu. Każdy z uczniów własnoręcznie wykonał woskową świecę - upominek dla mamy z okazji Dnia Matki. Jednak największą atrakcją było spotkanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie. Wszyscy chętnie karmili kozę Melę i jej koźlęta, obserwowali kury i króliki oraz bawili się z kotami. Oprócz wielu wrażeń i nowych ekologiczno-przyrodniczych wiadomości, każde dziecko zabrało do domu samodzielnie zasadzoną cebulkę. Będzie ją pielęgnowało, a spostrzeżeniami dzieliło się na lekcjach.

             

 

MAY
 
 •  Eco-posters
The action of gathering and segregating garbage organised in April in classes 1 – 3 was very popular. The Art Circle of classes 1-3, lead by Ms Marzena Trzonkowska, also joined this action. The pupils made “Garbagemen” and “Eco-monsters” of renewable waste (information and photos are on the Comenius sub-website). Classes 4-6 made posters concerning segregation of waste, which on 4th May were placed on school exhibition.
 
 • Eco-walk of the first graders
 
On 5th May pupils of class 1C with their tutor Ms Marzena Trzonkowska delivered segregated garbage gathered in classes. The children brought scrap paper, plastic, batteries and other valuable renewable waste in boxes and bags to special containers placed in our housing estate. The whole action was preceded by talks and watching a film on the topic of waste segregation problem. Due to that the pupils had no problem to distinguish colours and purpose of the containers.
 
 •  Planting trees, bushes and ornamental plants
 
On 7th May 3rd classes and their teachers planted trees, bushes and ornamental plants in the school’s greenery. Each class will take care and tend a chosen plant. The pupils learn on their classes about species of plants, including ornamental ones, as well as about ways and methods of growing and tending them. This way they take care of the surrounding environment, improve aesthetic qualities of the surroundings and make the terrain around the school look more and more beautiful.
 
 •  Ecological happening
 
 On 6th May pupils of the class 3C with their tutor Ms. Kasia Saj went through the school’s corridors visiting particular classes with joyful slogans and shouts concerning waste segregation. The participants of this ecological march drew pupils’ attention to the new dustbins which were placed in our school’s corridors. They are intended for segregation of paper and plastic. We hope that we all will know how to sort our rubbish and that paper and plastic will go to the proper bin.
 
 •  Flowers in our surroundings
 
The pupils of the class 2A along with their tutor Ms Aleksandra Bokszczanin took part in an unusual lesson of tending potted plants. Training of watering, misting and fertilizing was supported with exhibition of specialist literature concerning ways and methods of cultivation of ornamental plants as well as kinds and species of those plants. Rich collection of beautiful and spruce potted plants gathered in classrooms and school’s corridors shows that young gardeners know all this perfectly.
 
 • The School Festivity
 
On 15th May in our school’s green areas there was an annual Housing Estate Festivity. There were many attractions: cafes, eating places, prize draws, the police and fire brigade shows, sports competitions, contests and other games in which both children and adults participated. There was an exhibition at school presenting technical and art works made by pupils as a part of the Comenius programme ”Action: Save the Planet". A group of pupils made an ecological performance on our school stage.
 
 •  Presentation of the Comenius programme “Action: Save the Planet”
 
 On 18th May 2010 parents and teachers took part in a multimedia presentation concerning accomplishment of the Comenius programme with its motto: “Action: Save the Planet”. All activities concerning ecological topics and protection of the environment in which the pupils and teachers had taken part this school year were presented. Among others there were knowledge contests, exhibition of art works, theatrical performances, festivals, songs, trips, hikes, cultivation of the school’s greenery, exhibitions and presentations.
 
 • Our teachers in Sweden
 
On 14th May in Sweden in the town of Motala upon the Vättern lake there was an international meeting of teachers accomplishing the Comenius programme “Action: Save the Planet!” in which also teachers from our school took part: the headmaster Jarosław Cieśliński, Maryla Lisowska and Grzegorz Gurbała. Representatives of 9 countries: Bulgaria, Greece, Italy, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden and Turkey arrived at the meeting. The seminar ended on 20thMay 2010 and its purpose was to exchange experience and drawing up a programme for ecological education. The next meeting is planned for Poland (in Opole) from 17th till 22nd June 2010.
 
 •  Farm tourism
 
On 26th May 2010, Ms A. Ostrowska and Ms A. Bokszczanin with classes 1A and 2A went for a trip to a farm tourism homestead in Biadacz. The children could see how a home garden and nearby crops look like in spring. Classes on life and habits of bees connected with tasting honey were particularly popular. Each pupil made a wax candle himself as the Mother’s Day gift. However, the greatest attraction was meeting animals bred on the farm. Everyone eagerly fed Mela the goat and her kids, observed hens and rabbits and played with cats. Apart from many impressions and new ecological information each child brought home a bulb planted by him/herself. The pupil will tend the plant and share his/her observations during classes.
 

CZERWIEC

 • Upiększamy tereny zielone przed szkołą

W ramach programu Comenius "Akcja:Ratujmy Planetę", uczniowie z klasy IIIb zadbali o upiększenie terenów zielonych przed szkołą. Z pomocą rodziców i wychowawcy p. Iwony Ostrowskiej zakupili i posadzili drzewka, krzaki ozdobne i kwiaty. Każde dziecko pracowało przy klombach , dosadzajac nowe rośliny. O ukwiecony teren będą dbać i pielęgnować młode sadzonki

 

              

 

 •  17-22.06.2010r. - WIZYTA W POLSCE 
1 dzień - POWITANIE GOŚCI
WIZYTA W SZKOLE
 
Przed wizytą gości z 8 państw europejskich ( Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Szwecja,Turcja,Włochy), przez kilka dni trwały intensywne przygotowania w całej szkole. Na korytarzach i w klasach zorganizowane zostały wystawy prac plastcznych, albumów, plakatów, portfolii, obrazujące całoroczną pracę uczniów. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy przybycia przedstawicieli szkół współpracujących w ramach programu Comenius.
W piątek ok. godz. 10.00 zostali powitani w szkole zgodnie z polską tradycją chlebem i solą. Oficjalne przywitanie przez dyr. szkoły J. Cieslińskiego i przez radną i przew. komisji edukacji M. Kawałko odbyło się w szkolnej auli i poprzedzało występ artystyczny naszych uczniów. Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły. Odwiedzili klasy, w których uczniowie obdarowali każdego własnoręcznie wykonanym prezentem.
W sali multimedialnej odbyły się obrady dotyczące dalszych działań szkół w ramach programu Comenius "Akcja: Ratujmy Planetę!"
 
              
 
SPACER PO OPOLU:
 
O godzinie 17.00 zaprosiliśmy wszystkich do zwiedzania naszego miasta. Spacer rozpoczęliśmy od przejścia ulicą Oleską ( Wieża Ciśnień, Uniwersytet), póżniej przeszliśmy na Wzgórze Akademickie, do Kościoła OO. Franciszkanów, do Katedry Św. Krzyża i na opolski Rynek. Spacer zakończyliśmy przy Stawku Zamkowym. Wszyscy byli zauroczeni naszym miastem i dowiedzieli się o nim wiele dzięki naszym przewodnikom p. Maryli Lisowskiej i p. Grzegorzowi Gurbale.
               
2 dzień - ZWIEDZAMY OPOLSZCZYZNĘ
 
Drugi dzień wizyty przeznaczony był na zwiedzanie ciekawych zakątków Opolszczyzny. W pierwszej kolejności pojechalismy do Krasiejowa, do Dinoparku. Miejsce to zrobiło na nas wszystkich ogromne wrażenie. W pięknym ( dalej modernizowanym i rozbudowywanym) parku podziwialiśmy  modele dinozaurów w skali 1:1, przejechaliśmy się kolejką w Tunelu Czasu, obejrzeliśmy film w 5D i ekspozycję w pawilonie paleontologicznym.
Drugim punktem naszej wycieczki było odwiedzenie zamku w Kamieniu Śląskim. Przewodnik oprowadził nas po zamkowych salach i zapoznał z historią rodu i zamku. Po obiedzie pojechaliśmy do Mosznej. Okazały zamek zrobił na gościach duże wrażenie. Pobyt w jego pomieszczeniach: sali jadalnej, palmiarni, bibliotece, kawiarni, kaplicy bardzo się nam podobał. Zakończeniem tego obfitujacego w wrażenia dnia był spacer po zamkowym parku.
 
               
3 dzień - KRAKÓW
 
Kraków to miasto, które powinien zobaczyć każdy obcokrajowiec, to kolebka polskiej kultury, historii, sztuki. Nasi goście odwiedzili największą atrakcje - Wawel. Przewodnik oprowadził naszych gości po Katedrze Wawelskiej- największej renesansowej świątyni w Polsce, Kościele Mariackim -  gotyckiej bazylice na Placu Mariackim, Collegium Maius - najstarszej budowli Akademii Krakowskiej. Na Rynku Głównym atrakcją były kramy i sklepiki z pamiątkami, które na czas remontu Sukiennic przeniesiono na rynek. Przy Pomniku Mickiewicza zebraliśmy się pełni wrażeń po całodziennej, niestety deszczowej wycieczce i udaliśmy sie w drogę powrotną do Opola.
              
 
4 dzień - STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
 
Czwarty dzień pobytu naszych gości rozpoczęliśmy od spaceru po parku w Pokoju. Barokowy ogród  francuski i park angielski należą do najcenniejszych w naszym regionie. W  ogrodzie francuskim zachował się salon wodny oraz sugestywny żeliwny odlew lwa. W całym parku można spotkać posągi mitologiczne i antyczne. Niestety dokuczliwe komary przyspieszyły nasz spacer, po którym udaliśmy się do ośrodka szkoleniowego w  Ładzy gdzie odbyło się spotkanie z dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych - Ireneuszem Hebdą, prelekcja połączona z pokazem slajdów, poruszająca tematykę ochrony przyrody.
Po obradach udaliśmy się na boisko, na pożegnalne spotkanie, w którym brali udział wszyscy goście i nauczyciele. Przy obfitym poczęstunku odbyły się artystyczne prezentacje państw, połączone wspólnymi tańcami i śpiewem. 
 
              
Wszyscy uczestnicy tego międzynarodowego spotkania, które odbyło się w ramach realizacji programu Comenius "Akcja:Ratujmy Planetę!" byli bardzo zadowoleni z przebiegu całej wizyty. Główny koordynator programu p. Teodora Danielescu ( Rumunia) doceniła wielki wkład pracy dyrekcji, uczniów i nauczycieli w realizację wielu zadań, które miały miejsce w trakcie całego roku szkolnego.
JUNE
 
 • Beautifying school’s greenery
 
As a part of the Comenius programme “Action: Save the Planet”, pupils of the class 3B made the greenery in front of the school look more attractive. With the help of their parents and the tutor Ms Iwona Ostrowska they bought and planted trees, ornamental bushes and flowers. Each child worked at the flower beds, planting new plants. They will take care of the decorated terrain and tend new saplings.
 
 • The visit from the partner schools to our school
The guests were welcomed at school according to Polish tradition with bread and salt.After viewing the school and prepared exhibitions, the session dealing with further actions of the schools within the Comenius programme “Action: Save the Planet!” was held in the multimedia room.  
                            
The second day of the stay was spent on sightseeing interesting places in the Opole region.We went to Krasiejów to see a new Dinopark with all its attractions, we walked in parks in Kamień Śląski and Moszna.
 
Our guests visited the greatest tourist attraction: Wawel Castle.A guide showed us the Wawel Cathedral, the church of Our Lady (gothic style basilica at Mariacki Square), Collegium Maius (the oldest building of the Cracow University).At the Market Square the stalls with souvenirs drew particular attention of our guests.
 
The last day of the stay was spent in hospitable Stobrawski Landscape Park.After we visited places which were interesting for their natural and ecological qualities we threw a farewell party for our guests around a bonfire.
 
  

ROK SZKOLNY 2010/2011 ( drugi rok projektu)

 

WRZESIEŃ

 • Akcja "Sprzątanie świata
17.09.2010r.uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w akcji "Sprzątania Świata". Dzieci zbierały śmieci wokół szkoły i w dzielnicy Chabrów. Tegoroczne hasło to "Chrońmy bioróżnorodność- segregujmy odpady".
Uczniowie segregowali znalezione śmieci: osobno plastik, szkło ( bezbarwne i kolorowe), papier.Każda klasa zebrała około 30 worków 60-litrowych i 5 worków 120-litrowych śmieci.

 

             
 •          Teatr ekologiczny
Uczniowie z klasy IIc wraz z wychowawcą p. Marzeną Trzonkowską spędzili wczorajszy "dzień bez tornistra" na spacerze rekreacyjno-poznawczym na oś. Armii Krajowej i obejrzeli spektakl ekologiczny w PSP nr 29 w Opolu. "Opowieści smutnej rzeki" to ekologiczne show, które w łatwy i obrazowy sposób przekazuje najmłodszym widzom problematykę ochrony środowiska.
Tematyka ekologiczna również w tym roku szkolnym, w ramach kontynuacji programu Comenius "Akcja:Ratujmy Planetę" będzie realizowana w naszej szkole.
 •  Spotkanie projektowe w Turcji

W dniach 24-29 września nasi nauczyciele ( A. Czaplińska, A. Szopa i M. Trzonkowska) brali udział w kolejnym spotkaniu projektowym szkół bioracych udział w projekcie Comenius "Akcja:Ratujmy Planetę!" Tym razem gospodarzem była szkoła Gulcukler Adnan Olkau Ilkogretim Okulu w Turcji. Nauczyciele omawiali tam przewidziane kolejne zadania na drugi rok działania projektu oraz prezentowali "Program do Nauczania Ekologii".

 •        Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
28 września odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna, której tematyka dotyczyła zagadnień związanych z prowadzonym w naszj szkole programem Comenius. Naszą wiedzę o programie "Uczenie się przez całe życie", jago celach i założeniach, ugruntowała i usystematyzowała p. Grażyna Falenta -pracownik WOM, konsultant ds. edukacji europejskiej, koordynator programu Socrates-Comenius. Otrzymane materiały szkoleniowe będą na pewno przydatne i wykorzystanie w trakcie realizacji zadań związanych z programem.
        
 
SCHOOL YEAR 2010/2011 (second year of the project)
 
SEPTEMBER
 
 •    “Clean Up the World” campaign
On 17th September 2010 pupils of our school took part in the “Clean Up the World” campaign. The children were collecting rubbish around the school and in the Chabry housing estate. This year the motto is: “Let’s protect biodiversity – let’s segregate waste”.
The pupils were segregating collected rubbish into plastic, glass (colourless and coloured) and paper. Each class gathered about 30 bags each containing 60 litres of garbage and 5 bags 120 litres each.
 
 •    Ecological theatre
Yesterday, pupils of the class 2C along with their tutor Ms Marzena Trzonkowska spent a "day without the school bag" taking a recreational and educational walk in the Armii Krajowej housing estate and watched a performance on ecology in Primary School no. 29 in Opole. “Sad River Stories” is an ecological show, which easily and vividly conveys ecological issues to the youngest spectators.
Ecological subject matter will be carried out in our school within the Comenius programme “Action: Save the Planet” also in the current school year.
 
 •    Project meeting in Turkey
From 24th till 29th September, our teachers (A. Czaplińska, A. Szopa and M. Trzonkowska) were taking part in another project meeting of schools participating in the Comenius project "Action: Save the Planet!” This time the school Golcukler Adnan Olcay Ilkogretim Okulu in Turkey was the host. The teachers were discussing tasks planned for the second year of the project and presented “Syllabus for Environmental Education”.
 
 •    Training session for teachers
On 28th September a meeting session of our teachers was held, the purpose of which was to inform about issues connected with the Comenius programme conducted in our school. Our knowledge about the Lifelong Learning Programme, its aims and premises was reinforced and systemized by Ms Grażyna Falenta, a worker of Provincial Teacher Training Centre, consultant for European Education, co-ordinator of Socrates-Comenius programme. Teaching materials which were received will surely be useful during accomplishment of tasks connected with the programme.
 
 
 PAŹDZIERNIK
 •         Święto Pieczonego Ziemniaka
 Na gościnnym terenie Strzelnicy w Opolu - Grudzicach uczniowie naszej szkoły brali  po raz kolejny udział w "Święcie Pieczonego Ziemniaka". Przy jesiennym słońcu rozgrywane były konkurencje sportowe na wesoło, przejście ścieżką dydaktyczną, spacer po leśnych duktach, pieczenie kiełbasek i ziemniaków przy ognisku. Po zakończeniu imprezy uczniowie zadbali o czystość terenów zielonych. Posprzątali pozostałości po biwakowaniu, dbając o czystość środowiska naturalnego, nie zapominając o obowiązkowej segregacji śmieci.
             
 •          Siatki edukacyjne
Dnia 20.10.2010r. na lekcji wychowawczej uczniowie z klasy VIb przeprowadzili konkursy, gry i zagadki w ramach siatek edukacyjnych projektu Comenius do hasła "Akcja:Ratujmy Planetę!". Zachęcamy innych uczniów do przeprowadzenia tego typu zajęć w swoich klasach.
 
                           
 •         Sadzenie krokusów
W związku z tradycją naszej szkoły każdy uczeń pierwszej klasy 22.10.2010r. posadził cebulkę swojego krokusa na klombie szkolnym. Wiosną będziemy obserwować i pielęgnować nasze roślinki. Dbanie o tereny zielone wokół szkoły są jednym z zadań realizowanych w ramach programu Comenius "Akcja:Ratujmy Planetę!".
 
              
 •         Lekcja segregacji śmieci
22 października 2010r. klasy IIa i IIIa wybrały się na wycieczkę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta REMONDIS na lekcję "Segregacja odpadów i ich powtórne wykorzystanie". Uczniowie zwiedzili wysypisko śmieci, poznali technologię przetwarzania odpadów a także ich ponowne wykorzystanie. Mamy nadzieję, że po tej wizycie wzrośnie skuteczność segregacji odpadów wśród naszych uczniów. Lekcja została przeprowadzona w ramach realizacji programu Comenius "Akcja:Ratujmy Planetę!"
              
 
 •  Siatki edukacyjne na lekcji j. angielskiego

Dnia 24.11.2010 na lekcji języka angielskiego uczniowie klasy II B rozmawiali o zabawkach wykonanych z materiałów odpadowych (rolki papieru, pudełka tekturowe, plastikowe butelki...). Dzieci uczyły się słownictwa związanego z odpadami w języku angielskim i opowiadały z czego wykonały swoje zabawki. Lekcja odbyła się pod opieką p. Agaty Szopy.

              

  

 OCTOBER

 
 •    Roast Potato Feast
 In the hospitable grounds of Shooting Range in Opole-Grudzice the pupils of our school again took part in the Roast Potato Feast. In the autumnal sun funny sports competitions were organized as well as a walk along a didactic path, forest tracks, roasting sausages and potatoes by the bonfire. After the event the pupils cleaned up the greenery. They removed the remains of the camp taking care of cleanliness of natural environment, remembering about obligatory waste segregation.
 
 •    Educational networks
On 20th October 2010 during a form period, pupils from class 6B performed games, riddles and contests as a part of educational networks of the Comenius project titled “Action: Save the Planet!”. We encourage other students to perform such activities in their classes.
 
 •    Planting crocuses
In 22 October 2010, following our school’s tradition every pupil of the first form planted a bulb of his or her crocus in the school’s flower bed. In the spring we will observe and tend our plants. Taking care of the greenery around school is one of the tasks undertaken within the Comenius programme “Action: Save the Planet!”.
 
 •   Waste segregation lesson
On 22nd October 2010 classes 2A and 3A went for a trip to “REMONDIS”, the Municipal Cleaning Company, for a lesson “Segregation of waste and their recycling”. The pupils visited landfill site, learned about technology of processing waste as well as their reuse. We hope that after this visit the effectiveness of segregation of waste among our pupils will increase. The lesson was conducted within the Comenius programme "Action: Save the Planet!"
 
 •    Educational networks on English classes
On 24th November 2010 during a lesson of English pupils from class 2B talked about toys made of waste materials (paper rolls, cardboard boxes, plastic bottles...). The children learned English vocabulary connected with waste and told what their toys were made of. The lesson was conducted by Ms Agata Szopa.
 
 GRUDZIEŃ
 
 • Międzyszkolny Konkurs "Ozdoba choinkowa z naturalnych materiałów"

7 grudnia, juz po raz kolejny odbył się w naszej szkole konkurs pt "Ozdoba choinkowa z naturalnych materiałów'. Uczniowie z kilku opolskich szkół podstawowych wykonywali różnorodne, kolorowe ozdoby bożonarodzeniowe. Wszystki prezentowane prace zrobone były z ekologicznych, naturalnych materiałów: słomy, szyszek, papieru, kolorowej bibuły itp.

              

 • Wizyta naszych nauczycieli w Hiszpanii

W dniach 09.12-14.12. 2011r. p. Agata Szopa, p.Dorota Polak i p. Jarosław Cieśliński, udali się do jednaj z hiszpańskich szkół w miejscowości Piera. Nasi nauczyciele zaprezentowali tam opracowany Program Edukacji Ekologicznej.Zwiedzali również Barcelonę oraz ważne pod względem ekologii i ochrony środowiska miejsca w okolicy.

              

 

 STYCZEŃ
 
 • Dzień Babci i Dziadka
 
W dniu 27.01.2011 r. klasa IIb, wraz z wychowawcą p. Ewą Czachor, przygotowała montaż słowno-muzyczny z okazjiDni Babci i Dziadka. Uczniowie zaprezentowali licznie zgromadzonym gościom m.in.: przedstawienie „Eko-Kapturek” dotyczące spraw związanych z ochroną środowiska ( w ramach realizacji programu Comenius), a także różne scenki rodzajowe. Był pokaz mody ekologicznej z wykorzystaniem surowców wtórnych, lekcja języka polskiego, wspólne śpiewanie, konkursy dla Babci i Dziadka oraz poczęstunek.
 
               
     
 
 • Rakiety i samoloty ze śmieci        
W świetlicy szkolnej odbył się konkurs pt "Rakiety i samoloty z surowców wtórnych". W konkursie brali udział uczniowie klas I-III, którzy wykonywali modele rakiet, samolotów i innych pojazdów kosmicznych wg własnego projektu i pomysłu. Uczniowie dobrze sie bawili podczas wykonywania tych prac. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

               

 JANUARY

 •    The Grandmother’s and Grandfather’s Days
On 27th January 2011 class 2B with their tutor Ms Ewa Czachor, prepared a show with music and poetry on the occasion of the Grandmother’s and Grandfather’s Days. The pupils presented in front of numerous audience among others: "Eco-Red Riding Hood", a show concerning protection of environment, as well as various genre scenes. There was also an eco-fashion show with the use of waste materials, lesson of Polish, common singing, contests for grandmothers and grandfathers and a snack.
 •    Rockets and aeroplanes made of garbage
In the school day-care room a contest was held titled: “Rockets and aeroplanes made of waste material”. The contest was attended by pupils from forms 1-3, who made model rockets, planes and spacecrafts according to their own designs and ideas. The pupils had a good fun while making those works. We congratulate all winners.

 LUTY

 • Przedstawienie ekologiczne szkolnego kabaretu "Kubełek"

1 lutego szkolny kabaret "Kubełek"  zaprezentował nowy program, czy też jak dowcipnie zapowiedzieli aktorzy w pierwszej scence - pogrom satyryczny pt."Misz-masz ekologiczny". Premiera była sukcesem, bawili się (i uczyli)wszyscy na scenie i widowni, a piosenka finałowa "Hej my śmieci, co pędzimy z wiatrem" stała się przebojem tego dnia. Gratulujemy i czekamy na kolejne występy.

 

               

 • Ekologia na sportowo

4 lutego 2011 r. odbyła się impreza sportowa dla uczniów klas pierwszych w ramach Akcji „Ratujmy Planetę”. W konkurencjach sportowych wykorzystano nietypowe przybory: kartonowe pudła, gazety, plastikowe butelki. Okazało się ,że nawet na lekcji wychowania fizycznego można dbać o ekologię. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnością ruchową. Koordynatorami imprezy były panie Iwona Dekiela i Lucyna Ostoińska

              

 

 • Lekcja ekologii w szkolnej bibliotece

9 lutego 2011r. klasa IVa wraz z wychowawcą p. Adą Nowińską pracowała w szkolnej bibliotecew tzw. siatkach edukacyjnych, w ramach realizacji zadań programu Comenius "Akcja:Ratujmy Planetę". Temat którym zajmowali się uczniowie dotyczył roślin i zwierząt chronionych w Polsce. Uczniowie poszukiwali informacji korzystając z różnych źródeł wiedzy: internetu, książek z księgozbioru podręcznego ( encyklopedie) i księgozbioru ogólnego ("Przyroda", "Ekologia").

              

 • Eko-lekcja

Uczniowie z klasy IVc na lekcji wychowawczej omawiali temat dotyczący realizacji zadań związanych z hasłem roku "Akcja:Ratujmy Planetę". Uczniowie określali cechy eko-człowieka i stworzyli klasowe "eko-drzewo życia". Zajecia przyczyniły się do jeszcze lepszego zrozumienia zanczenia wpływu stanu środowiska na zdrowie i życie człowieka. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i ciekawością tematu realizowali poszczególne zadania i ćwiczenia.

               
 
FEBRUARY
 
 • Ecological performance of the school comedy group “Kubełek” (“the Bucket”)
 
On 1st February the school comedy group “Kubełek” presented a new satirical programme titled “Ecological mishmash”. The premiere was a success, everyone on the stage and the audience were playing (and learning) and the final song “Trash in the wind” became a hit of the day. We congratulate the group and await next performances.
 
 • Sports ecology
 
On 4th February 2011 a sports event was organized for pupils of the first form. Unusual equipment was used for competition: cardboard boxes, newspapers, plastic bottles. It appears that even during a PE lesson one may take care of ecological issues. All participants showed much involvement and physical activity. Co-ordinators of the event were Ms Iwona Dekiela and Ms Lucyna Ostoińska
 
 • Lesson of ecology in the school library
 
On 9th February 2011 class 4a along with their tutor Ms Ada Nowińska worked in the school library in so-called educational networks. The topic which the pupils were dealing with concerned plants and animals protected in Poland. The pupils were searching for information using various sources of knowledge: the Internet, books from the reference library (encyclopaedias) and general library.
 
 • Eco-lesson
 
The pupils of the class 4C during a form period discussed the topic concerning accomplishment of tasks connected with the year’s motto: “Action: Save the Planet”. Pupils described features of an eco-man and created class “eco-tree of life”. Those classes contributed to even better understanding of meaning of influence of the environment on human health and life. Pupils accomplished particular tasks and exercises with great commitment and curiosity about the topic.
 
 
 MARZEC
 • Wiosenny rajd szkolny

21 marca odbył się XVIII Ogólnoszkolny Pieszy Rajd Wiosenny na Górę Św. Anny. W imprezie, odbywającej się już po raz 18, wzięło udział ok. 300 uczniów z naszej szkoły. W tym roku hasłem przewodnim była 90 rocznica III Powstania Śląskiego. Pogoda dopisała a tradycyjne pieczenie kiełbasek odbyło się w Leśnicy, na terenie parku przy klasztorze sióstr Służebniczek NMP.

              

 • Wizyta naszych nauczycieli w Bułgarii

 W dniach 23-28.III.2011r. nasi naucztciele : p. Dagmara Draguć, p. Ewa Czachor i p. Grzegorz Gurbała udali się do Vratsy w Bułgarii, naszego partnera w programie Comenius. Gospodarzem spotkania było Gimnazjium Gastronomiczno-Hotelarskie. Na jednym ze spotkań została przedstawiona i omówiona prezentacja multimedialna dotycząca wszystkich zadań zrealizowanych przez naszą szkołę w ramach programu Comenius. Zaproszeni nauczyciele z państw partnerskich mieli możliwość zwiedzenia najpiękniejszych miejsc w okolicach Vratsy jak i ciekawych zakątków stolicy Bułgarii.

               

 • Pierwsze kwiaty

W październiku uczniowie z klas pierwszych dosadzali nowe cebulki krokusów na terenach zielonych przed naszą szkołą. Nadszedł wiosenny czas ich kwitnięcia. Teraz możemy podziwiać i pielęgnować ukwiecone trawniki i klomby wokół szkoły.

              

MARCH 

 • Spring school hike
 
On 21st March the 18th Spring School Hike to Góra świętej Anny (Mt St Anne) was organized. About 300 pupils from our school participated in this event. This year the motto was the 90th anniversary of the 3rd Silesian Uprising against Germany. The weather was fine and traditional roasting sausages was done in Leśnica on the premises of a park at the convent of nuns.
 
 • Visit of our teachers in Bulgaria
 
 On 23-28 March 2011 our teachers: Ms Dagmara Draguć, Ms Ewa Czachor and Mr Grzegorz Gurbała went to Vratsa in Bulgaria, our partner in the Comenius programme. The host of the meeting was a catering and hotel training school. On one of the meetings there was a multimedia presentation concerning all tasks accomplished by our school as part of the Comenius programme. Teachers invited from the partner countries had an opportunity to visit the most beautiful places in the vicinity of Vratsa and interesting sites in the capital of Bulgaria.
 
 • First flowers
 
In October pupils from first forms planted new bulbs of crocuses in the greenery in front of our school. Their time to blossom has come. Now we may admire and tend flower beds and lawns dotted with flowers.
 

  KWIECIEŃ

 • Prezentacja ekologiczna

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zdrowia oraz kontynuacją akcji Comenius Ratujmy Naszą Planetę uczniowie klas I-III mieli okazję obejrzeć ciekawą prezentację przygotowaną przez pana Dominika Łęgowskiego pt. "Różnorodność gatunków roślin i zwierząt na podstawie Opolskich Parków Krajobrazowych".

 

 • Wizyta na miejskim wysypisku

19 kwietnia klasy Ia, Ib, Ic i IIc przyjechały na miejskie wysypisko śmieci prowadzone przez firmę REMONDIS. Uczniowie wysłuchali pogadnaki na temat utylizacji i segregacji śmieci, zwiedzili park maszynowy obsługujący wysypisko i zobaczyli cykl produkcyjny przetwarzania odpadów miejskich.

              

 • Żywa lekcja przyrody

28 kwietnia z okazji Światowego Dnia Ziemi wszystkie klasy naszej szkoły uczestniczyły w żywej lekcji przyrody. Odbył się pokaz egzotycznych gadów m.inn. boa dusicieli. Dzieci uzyskały sporo ciekawych informacji o życiu gadów, miały też okazję pogłaskać żywe węże.

             

 •  "Zielone Dni"

29 kwietnia w PSP nr 15 odbył się finał XVII Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla klas III - "Zielone Dni". reprezentację naszej szkoły stanowiły 2-osobowy zespół:  Aleksandra Koc z klasy IIIa iAdam Rogala  z klasy IIIb. Kolejny raz z rzędu nasza szkoła odniosła sukces zajmując I miejsce. Gratulujemy.

 

 

APRIL 

 • Ecological presentation

Due to approaching World Health Day and continuation of the Comenius Action: Save the Planet pupils of forms 1-3 had an opportunity to see an interesting presentation prepared by Mr Dominik Łęgowski titled “Diversity of plant and animal species on the basis of Landscape Protection Parks of the Opole region".

 • A visit to the city dump.

On 19th April classes 1A, 1B, 1C and 2C arrived at the city dump run by REMONDIS company. The pupils listened to a talk about utilization and segregation of rubbish, watched at machines used at the dump and the cycle of processing city waste.

  MAJ

 • Wizyta nauczycieli we Włoszech

Nasi nauczyciele: Agata Szopa, Iwona Ostrowska i dyr. Jarosław Cieśliński wybrali się na kolejne spotkanie projektowe. Tym razem gościła ich szkoła Circolo Didattico di Civitavecchia we Włoszech. Nauczycioele pracowali nad kolejnymi produktami finalnymi programu, przedstawiali efekty dotychczasowej działalności i planowali kolejne, już ostatnie spotkanie w Bradze, w Portugalii.

              

 

 

 • Współpraca z Uniwersytetem Opolskim

  Studenci naszego Uniwersytetu Opolskiego włączają się do realizacji wśród uczniów klas młodszych tematów ekologicznych. Nasza szkoła już od dwóch lat realizuje różne działania związane z akcją Comenius. Studenci w ramach praktyki śródrocznej przeprowadzili w klasie IIa szereg tematów związanych z ekologią np. „Ratujmy planetę” - z okazji Dnia Ziemi, „Poznajemy ptaki mieszkające w naszej okolicy” itp. Lekcje były przeprowadzone nowatorskimi metodami, oparte na bogactwie środków dydaktycznych oraz poparte prezentacjami.

              

MAY

 • A visit of our teachers in Italy
Our teachers: Agata Szopa, Iwona Ostrowska and the headmaster Jarosław Cieśliński went to another project meeting. This time the Circolo Didattico di Civitavecchia in Italy played host. The teachers worked on new final products of the programme, presented effects of the activity to date and planned subsequent last meeting in Braga, Portugal.
 
 • Co-operation with the Opole University
 Students of our Opole University involve in presentation of ecological subjects among pupils of younger forms. Our school has been accomplishing various activities connected with a Comenius actions for two years already. As part of their teaching practice the students conducted in the class 2A a series of topics connected with ecology, e.g. “Let’s save the planet” due to the Earth Day, “We learn about birds living in our neighbourhood” etc. The lessons were conducted with innovative methods, based on abundance of teaching materials and supported with presentations.
 

 

CZERWIEC

 •  Kukiełki z surowców wtórnych

W ramach zajęć świetlicowych odbył się konkurs na wykonanie kukiełki z surowców wtórnych. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i świetnie wywiązali się z zadania wykorzystując w swoich pracach tylko naturalne materiały.

              

  

 •  Spotkanie projektowe w Portugalii - 30 czerwca-05 lipca 2011r.

Nasi nauczyciele odwiedzili już ostatnią szkołę partnerską, w ramach realizacji programu Comenius. W portugalskiej Bradze odwiedzili kilka szkół, zapoznali się z ich systemem oświatowym. Na spotkaniach projektowych podsumowano wszystkie podjęte przez szkoły działania, wypracowano raport końcowy na podstawie finalnych raportów każdego uczestnika projektu.

                 

JUNE

 • Puppets made of waste materials
The day-care room organized a contest for making a puppet of waste materials. The pupils showed much creativity and accomplished the task excellently using for their work only natural materials.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Produkty końcowe

 • Program do Nauczania Edukacji Ekologicznej
 • Przewodnik Metodyczny
 • Broszury  "Akcji:Ratujmy Planetę!"
 • Artykuły w prasie lokalnej i zagranicznej
 • Wymiana pomiędzy nauczycielami i uczniami ze szkoły w Motali w Szwecji
 • Współpraca z instytucjami
 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli
 • Prezentacje multimedialne
 • Szkolna strona internetowa (zakładka "Comenius")
 • Uczniowskie siatki edukacyjne
 • Spotkania i pokazy
 • Konkursy plastyczno-techniczne, wiedzy ekologicznej, piosenki, sportowe i inne
 • Wystawy prac plastyczno-technicznych
 • Przedstawienia teatralne
 • Tworzenie terenów zielonych wokół szkoły, ukwiecanie klas i korytarzy szkolnych
 • Punkty segregacji śmieci w szkole
 • Kronika projektu
 • Publikacje w szkolnej gazetce "Buda"
 • Kalendarz ekologiczny
 • Materiały promocyjne
 

rekrutacja 2022

informacje ukraina

e dziennik

teams

nprc logo

e szkola opolskie

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 105

Wczoraj 204

Tydzień 1558

Miesiąc 6500

Wszystkich 583828

W tej chwili stronę odwiedza 40 gości.